Guia de consulta

Microtesaurus temàtic : Ciències. Qüestions generals

Torna al Tesaurus
Torna al Microtesaurus temàtic

312 termes, 116 descriptors, 196 termes no acceptats
Els termes acceptats apareixen en negreta blau marí.
Els termes no acceptats apareixen en cursiva blau turquesa amb un asterisc * davant.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Microtesaurus temàtic


Adoberies
Aeroelasticitat
Anàlisi
* Anglès científic
Anglès tècnic
Any Polar Internacional, 2007-2008
* Aparells científics
* Aparells de laboratori
* Aparells de mesura
Aparells i instruments científics
Aparells i instruments de laboratori
* API, 2007-2008
* Aplicacions industrials dels làsers
* Aproximació interdisciplinar del coneixement
Arduino (Controlador programable)
Art i ciència
* Art i natura
* Atles
Atles (Científic)
* Atles científics
* Avaries (Enginyeria)

Bastides
* Biometria (Identificació)

* Carcasses (Construcció)
Carros de guerra (Antiguitat)
* Carros de guerra de l'antiguitat
Centres d'investigació
* Centres de recerca
Ciència
Ciència antiga
Ciència àrab
Ciència ciutadana
* Ciència col·laboradora
* Ciència i art
* Ciència i Estat
Ciència i ètica
Ciència i humanitats
* Ciència i societat
* Ciència islàmica
Ciència medieval
* Ciència participada
* Ciència primitiva
Ciència recreativa
* Ciències
Ciències del Renaixement
* Ciències exactes
* Ciències pures
Científics
Científiques
Classificació de les ciències
* Col·lecció i conservació
Combustió
* Comunicació científica
* Comunicació d'informació tècnica
* Comunicació de la informació científica
* Comunicació de la informació tècnica
* Comunicació en ciència
* Comunicació en ciències
* Comunicació en la investigació
* Comunicació en tecnologia
* Comunicació tècnica
* Coneixement i interdisciplinarietat
* Conflictes científics
Conservació de materials
* Conservació dels materials
Controvèrsies científiques
* Conversió de valors (Taules)

* Debats científics
Descobriments científics
* Desenvolupament i investigació científica
* Desenvolupament tecnològic i investigació científica
Destrals prehistòriques
* Detecció a distància
* Detecció remota
Diagrames
* Didàctica científica
Didàctica de la ciència
* Dispositius de mesura
* Distàncies entre llocs (Taules)
* Documentació científica
* Dones científiques
Dones en la ciència

* Educació científica
* Energia (Mecànica)
* Energia cinètica
Energia mecànica
* Energia potencial
Enginyeria geotèrmica
Ensenyament científic
* Ensenyament de la ciència
* Entramat
Entramats
* Entreteniments científics
Errors científics
* Errors de sistemes (Enginyeria)
Escola cristiana d'Alexandria
* Escola d'Alexandria
* Escrits científics
* Esquemes
* Estacions biològiques
* Estacions meteorològiques
* Estat i ciència
* Estat i tecnologia
* Estris
* Estudis interdisciplinars
* Ètica i ciència
Experiments

Fallades de sistemes (Enginyeria)
* Fermi (Paradoxa)
Fiabilitat (Enginyeria)
* Fiabilitat de l'equipament industrial
* Fiabilitat dels sistemes
* Filtració per membrana
* Força motriu
Formularis
Fórmules
Fórmules (Ciència)
* Fracking
* Fractura hidràulica
Fracturació hidràulica
* Futurologia

* Gabinets de col·leccionistes
Gabinets de curiositats
* Generació google
* Generació Z
Gràfic de Gantt
* Gràfics

* Hidrofracturació
* Història natural bíblica
* Homes de ciència
* Hores (Temps)
* Humanitats i ciència

* I + D
* I + D + I
* I+D
* I+D+I
Identificació biomètrica
Identificació de persones
* Indústria d'adob de pells
* Indústria prehistòrica
* Indústria protohistòrica
Indústries prehistòriques
* Indústries protohistòriques
* Infants i tecnologia
* Informació científica
Informació científica i tècnica
* Informació sobre ciència
* Informació tècnica
* Informes científics
Informes tècnics
* Instituts de recerca
* Instruments científics
* Instruments de laboratori
* Instruments de mesura
Instruments de mesurament
* Instruments, utensilis, etc.
Interdisciplinarietat
* Interdisciplinarietat de les ciències
* Interdisciplinarietat del coneixement
Investigació
Investigació amb mètodes mixtos
* Investigació científica
* Investigació científica i desenvolupament
* Investigació i desenvolupament
* Investigació industrial
* Investigació interdisciplinar
* Investigació mixta
* Investigació tecnològica
* Investigació, desenvolupament i innovació
* IPY, 2007-2008

* Joves i tecnologia

Laboratoris
Laboratoris biològics
Laboratoris clínics
* Laboratoris d'anàlisis clíniques
* Laboratoris de biologia
* Laboratoris de diagnòstic
* Laboratoris mèdics
Làmpades elèctriques
Làsers en enginyeria
* Làsers en la indústria
Literatura científica
* Llànties antigues
* Llànties clàssiques
* Llànties romanes
Llenguatge científic
* Llumeneres romanes
Llums antics
* Llums elèctrics
Llums romans

Manteniment
* Manteniment preventiu
Manuals de laboratori
* Material de laboratori
* Material de recerca
Materials inflamables
* Medi natural
Mems
* Mesures
* Mesures i pesos
Metaestabilitat
* Mètode científic
* Mètode de recerca mixt
* Mètodes d'investigació mixtos
* Mètodes de recerca mixtos
Mètodes experimentals
Mètodes gràfics
* Mètodes mixtos (Investigació)
* Metodologia científica
Metodologia de la ciència
Metralladores
Metre (Unitat de longitud)
* Metrologia
Microtecnologia
* Microtecnologies
Models (Representacions)
* Molineria i molins
Molins
* Molins i molineria
* Multimetodologia de recerca
* Museus científics
* Museus científics i tècnics
* Museus de ciència
* Museus de ciència i tecnologia
Museus de ciències
* Museus de la marina
* Museus de navegació
Museus marítims
* Museus nàutics

* Nadius digitals
Nanociència
* Nanociències
Natura
Natura (Estètica)
* Natura en l'art
Natura en la Bíblia
* Natura i art
Naturalistes

Observació (Mètode científic)
Observatoris
Observatoris astronòmics
Observatoris meteorològics
Organigrames
* Organismes de recerca

Paradoxa de Fermi
* Percepció remota
Pesos i mesures
* Piano mecànic
Pianola
* Pianoles
* Pianos mecànics
* Polèmiques científiques
Política científica
Política tecnològica
* Predicció
Premis científics
Premis d'investigació
* Premis de ciència
* Premis de recerca
* Preservació de materials
Previsió
* Productes combustibles
* Productes inflamables
* Prospectiva
Pseudociència
* Publicacions científiques

* Quadres i gràfics
* Querelles científiques

* R + D
* R + D + I
* R+D
* R+D+I
* Radio-taxis
* Receptes
* Recerca
* Recerca de mètodes mixtos
Recerca industrial
* Recerca, desenvolupament i innovació
* Reciclatge de deixalles
Reciclatge de residus
* Reutilització de deixalles

* Seguretat de funcionament
Separació per membrana
* Serveis de taxis
Sociologia de la ciència
* Substàncies combustibles
* Substàncies inflamables

Taules (Llistes sistemàtiques)
Taules de conversió
Taules de distàncies
Taxis
Tècnics de laboratori
* Tècniques de fiabilitat
* Tècniques de laboratori
* Tècniques prehistòriques
* Tècniques protohistòriques
* Tecnologia i Estat
Tecnologia i infants
Tecnologia i joves
* Tecnologia prehistòrica
* Tecnologia protohistòrica
Teledetecció
* Teledetecció aerospacial
* Teledetecció per satèl·lit
Temps
* Teoria dels mems
* Tractament de residus
Tractament tèrmic
Treball de camp
* Treballs de manteniment

Utensilis
* Utensilis domèstics
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Microtesaurus temàtic


© Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació. Tots els drets reservats
.