Guia de consulta

Microtesaurus temàtic : Medi ambient

Torna al Tesaurus
Torna al Microtesaurus temàtic

452 termes, 125 descriptors, 327 termes no acceptats
Els termes acceptats apareixen en negreta blau marí.
Els termes no acceptats apareixen en cursiva blau turquesa amb un asterisc * davant.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Microtesaurus temàtic


Abocadors
Abocadors controlats
* Abocadors de residus
* Abocadors de residus perillosos
* Abocadors de residus radioactius
* Abocadors il·legals
Abocadors incontrolats
* Accident de la planta d'Union Carbide, Bhopal, Índia, 1984
Accident nuclear de Palomares, Andalusia, 1966
* Accidents de centrals nuclears
* Accidents de reactors nuclears
Accidents nuclears
* Administració de conques hidrogràfiques
* Agents contaminants
* Aigua contaminada
* Ambient en el lloc de treball
* Ambient laboral
* Ambientalisme
* Anàlisi d'impacte ambiental
* Anàlisi d'impacte sobre el medi ambient
* Anàlisi del risc ambiental
* Aprofitament de les aigües residuals
* Aprofitament de residus
* Àrees de conservació marina
Àrees marines protegides
* Àrees naturals
Arqueologia ambiental
* Arqueologia mediambiental
* Aspectes ambientals dels focs
* Aspectes ambientals dels incendis
Auditoria ambiental
* Auditoria ecològica
* Auditoria mediambiental
* Avaluació ambiental
Avaluació d'impacte ambiental
* Avaluació d'impacte sobre el medi ambient
* Avaluació de l'impacte ambiental
Avaluació del risc ambiental
* Avaluació del risc ecològic

Benestar dels animals
* Bhopal, Accident químic de, Índia, 1984
* Bhopal, Catàstrofe de, Índia, 1984
Biologia de la conservació
* Biologia de la conservació de recursos

Cartografia ambiental
* Cartografia del medi ambient
* Cartografia ecològica
* Cartografia mediambiental
Catàstrofe de Bhopal, Índia, 1984
Catàstrofe del Prestige, Espanya, 2002
* Catàstrofes nuclears
* Centrals depuradores d'aigua
* Centres de tractament de residus
Ciències ambientals
* Ciències del medi ambient
* Ciències mediambientals
Compensació d'emissions
* Compensació d'emissions de CO2
* Compensació d'emissions de diòxid de carboni
* Compensació d'emissions de gasos d'efecte hivernacle
* Compensació voluntària d'emissions
* Comptabilitat ambiental
Comunicació en ciències ambientals
Condicions de treball
* Conservació ambiental
* Conservació d'animals
Conservació de l'aigua
* Conservació de la biodiversitat
Conservació de la diversitat biològica
* Conservació de la fauna
* Conservació de la flora
* Conservació de la natura
* Conservació de la vegetació
Conservació de les zones humides
* Conservació de recursos biològics
* Conservació de recursos genètics
* Conservació de zones humides
* Conservació del medi ambient
* Conservació del patrimoni biològic
* Conservació dels animals
Conservació dels recursos naturals
Conservació dels sòls
* Consum exosomàtic d'energia i materials
Contaminació
Contaminació agrícola
* Contaminació ambiental
Contaminació atmosfèrica
* Contaminació d'aigües
Contaminació de l'aigua
* Contaminació de l'aire
* Contaminació de l'aire en llocs tancats
Contaminació de l'ambient interior
Contaminació del mar
* Contaminació del medi ambient per l'agricultura
* Contaminació dels corrents d'aigua
* Contaminació dels cursos d'aigua
* Contaminació dels espais interiors
* Contaminació dels rius
Contaminació dels sòls
* Contaminació industrial
Contaminació lumínica
* Contaminació per contaminants agrícoles
* Contaminació per l'agricultura
* Contaminació per productes químics agrícoles
* Contaminació per residus agrícoles
* Contaminació química
Contaminació radioactiva
Contaminació transfronterera
Contaminants
* Contaminants ambientals
* Contaminants químics
* Control ambiental
Control de la contaminació
Control de la qualitat de l'aigua
* Control del medi ambient
* Control mediambiental
* Control sanitari de l'aigua
* Creixement sostenible
Cremació
* Cremació de cadàvers
* Crueltat vers els animals

Degradació ambiental
* Degradació del medi ambient
* Degradació ecològica
* Deixalles
* Deixalles industrials
* Deposició de rebuigs
* Depuració biològica d'aigües residuals
Depuració d'aigües residuals
Depuració de gasos
Depuració de l'aigua
Depuració de residus industrials
* Depuradores
* Depuradores d'aigua
* Desastre de Bhopal, Índia, 1984
* Desastre de la planta d'Union Carbide, Bhopal, Índia, 1984
* Desastre del Prestige, Espanya, 2002
* Desastre ecològic del Prestige, Espanya, 2002
* Descontaminació de l'aigua
Descontaminació dels sòls
* Desenvolupament ecologicament sostenible
Desenvolupament sostenible
* Desferres industrials
* Desinfecció d'aigües residuals
* Desinfecció de l'aigua
* Desmineralització d'aigua salada
* Desmineralització de les aigües
* Dessalatge d'aigua salada
* Dessalinització d'aigua salada
Dessalinització de l'aigua
* Destrucció del medi ambient
Digestió anaeròbia
* Digestió anaeròbica
* Dipòsits controlats
Dipòsits de residus perillosos
Dipòsits de residus radioactius
* Dipòsits incontrolats
* Disseny ecològic
Disseny sostenible
* Disseny verd

* Eco-justícia
* Ecoauditoria
* Ecodisseny
* Ecogestió
* Ecologia de la rehabilitació
* Ecologia de la restauració
Ecologia del foc
* Ecologia dels focs
* Ecologia dels incendis forestals
Ecologia política
* Ecologia sanitària
* Ecologisme
* Economia sostenible
* Ecopolítica
* Ecosistemes dels focs
Ecotaxa
* Ecotaxes
* Ecotoxicologia
* Efluents industrials
* Eliminació d'escombraries
Eliminació de residus
* Eliminació de residus nuclears
Eliminació de residus radioactius
* Emissions accidentals de substàncies radioactives
* Emmagatzematge de residus perillosos
* Emmagatzematge de residus radioactius
Energia exosomàtica
* Enfonsament del petrolier Prestige, Espanya, 2002
Enginyeria ambiental
* Enginyeria del medi ambient
* Enginyeria mediambiental
* Entorn en el lloc de treball
* Entorn laboral
* Escombraries
* Espai natural
Espais naturals
* Estacions de tractament d'aigües residuals
* Estacions depuradores d'aigua
* Estat i medi ambient
* Estudi d'impacte ambiental
Ètica ambiental
* Ètica del medi ambient
* Ètica ecològica
* Evolució exosomàtica
* Explotació de conques hidrogràfiques

* Fang d'aigües residuals
* Fang residual
* Fangs d'aigües residuals
* Fangs de depuració
* Fangs de depuradora
* Fangs obtinguts per depuració
* Fermentació anaeròbia
* Ferralla

Gestió ambiental
* Gestió cinegètica
* Gestió d'ecosistemes
* Gestió de conques fluvials
Gestió de conques hidrogràfiques
Gestió de la fauna
* Gestió de la qualitat de l'aigua
* Gestió de la vida salvatge
Gestió de recursos naturals
* Gestió de residus
* Gestió de residus radioactius
* Gestió del medi ambient
Gestió dels ecosistemes
* Gestió dels recursos naturals
* Gestió ecològica
* Gestió integrada de residus
* Gestió integrada de residus sòlids urbans
* Gestió mediambiental
* Gestión de les poblacions d'animals
* Grups ecologistes

* Hematotalasia
Higiene ambiental

* Impacte ambiental
* Impacte sobre el medi ambient
* Impostos ambientals
* Impostos ecològics
* Impostos mediambientals
* Impostos sobre l'impacte ambiental
* Incident de Palomares, Andalusia, 1966
* Incidents nuclears
Incineració
* Incineració de cadàvers
* Incineració de residus
Incineradores
* Índexs ambientals
Indicadors ambientals
* Indicadors ecològics
* Indicadors mediambientals
* Informes d'impacte ambiental
* Instal·lacions d'eliminació de residus
* Instal·lacions de depuració d'aigües residuals
* Instal·lacions de tractament de residus
* Instal·lacions incineradores
* International Organitzation for Standardization 14000 Series
* International Organization for Standardization 14001 Standard
* International Organization for Standardization 14051 Standard
* ISO 14000 (Normes)
* ISO 14000 Series Standards
* ISO 14001 (Normes)
* ISO 14051 (Normes)
* ISO Standards Series 14000

Justícia ambiental

* Llocs de treball
* Llots d'aigües residuals
* Llots de depuració
Llots de depuradora
* Llots residuals

* Maltractament dels animals
* Manufactures reciclades
Marea roja
* Marea vermella
* Marees vermelles
* Medi
Medi ambient
* Medi ambient de treball
* Medi ambient i Estat
* Mercaderies reciclades
* Mesurament de la qualitat ambiental
* Minerals radioactius
Minimització de residus
* Mitigació de gasos d'efecte hivernacle
* Monitoratge ambiental
* Monitoratge del medi ambient
* Monitorització ambiental
* Mostreig (Ecologia)
* Mostreig ambiental
Mostreig mediambiental
* Moviment de justícia del medi ambient
* Moviment ecològic
* Moviment ecologista
* Moviments ecologistes

* Negligència amb els animals
* Neteja dels sòls contaminats
Norma ISO 14001
Norma ISO 14051
* Normes de la sèrie ISO 14000
Normes ISO 14000
Nutrients (Medi ambient)

* Ordenació ambiental

Pagaments per serveis ambientals
* Pagaments per serveis ecosistèmics
* Palomares, Accidente nuclear, Andalusia 1966
* Paràmetres ambientals
* Parcs marins
Parcs nacionals
* Partits ecologistes
* Partits verds
* Patrimoni biològic
Planificació ambiental
* Plantes d'eliminació de residus
* Plantes de tractament d'aigua
Plantes de tractament d'aigües residuals
Plantes de tractament de residus
* Plantes depuradores
* Plantes incineradores
Política ambiental
* Política del medi ambient
* Política ecològica
Política energètica
* Política mediambiental
* Pol·lució
* Pol·lució atmosfèrica
* Potabilització de l'aigua
* Presa de mostres mediambientals
* Preservació de la biodiversitat
* Preservació de la diversitat biològica
* Preservació de la fauna
* Prestige, Espanya, 2002
* Prevenció de la contaminació
* Productes comercials reciclats
* Productes contaminants
Productes reciclats
* Productes residuals
Protecció ambiental
Protecció de la fauna
Protecció de la flora
Protecció de la natura
* Protecció de les costes
* Protecció de les zones humides
Protecció del litoral
* Protecció del medi ambient
Protecció del paisatge
* Protecció del sòl
* Protecció dels animals
* Protecció dels animals salvatges
* Protecció dels recursos naturals
Protecció dels sòls
* Protecció mediambiental
* PSA
Psicologia ambiental
* Psicologia ecològica
* Purgues de mar
* Purificació d'aigües residuals
* Purificació de l'aigua
* Purificació de residus industrials

Qualitat ambiental
Qualitat de l'aigua
Qualitat de l'aire
Química ambiental
* Química del medi ambient
* Química sostenible
Química verda

* Radionúclids
* Rebuigs
* Reciclatge de deixalles
Reciclatge de residus
Recuperació de residus
Recuperació del paisatge
* Recuperació dels sòls contaminats
* Recuperació ecològica
Reducció de gasos d'efecte hivernacle
* Reducció de residus
* Regeneració del paisatge
* Rehabilitació (Ecologia)
* Rehabilitació ecològica
Reserves de la biosfera
* Reserves marines
* Residuos metal·lúrgics
Residus
* Residus agraris
Residus agrícoles
* Residus biomèdics
* Residus biosanitaris
* Residus d'hospitals
* Residus de centres sanitaris
* Residus de la agricultura
* Residus de metalls
* Residus domèstics
* Residus especials
* Residus hospitalaris
Residus industrials
* Residus mèdics
Residus metàl·lics
* Residus municipals
* Residus nuclears
Residus orgànics
Residus perillosos
Residus radioactius
Residus sanitaris
* Residus urbans
Responsabilitat ambiental
Responsabilitat per danys al medi ambient
* Restauració (Ecologia)
* Restauració d'ecosistemes
* Restauració del ecosistema
Restauració ecològica
* Reutilització de deixalles
Reutilització de l'aigua
* Reutilització de les aigües residuals
* Risc nuclear
* Riscos nuclears

* Salut ambiental
* Sanejament de l'aigua
Seguiment ambiental
* Seguiment de la qualitat ambiental
* Sèrie ISO 14000 (Normes)
* SGMA
* SIG (Empreses)
* Sistemes de gestió ambiental
Sistemes de gestió mediambiental
Sistemes integrats de gestió
* Sostenibilitat
* Substàncies contaminants
* Substàncies nutritives (Medi ambient)
Substàncies radioactives
* Successió (Ecologia)
* Successió biòtica
Successió ecològica
Successió vegetal

* Taxa ecològica
* Tecnologia ambiental
Toxicologia ambiental
Toxicologia industrial
* Toxicologia mediambiental
* Tractament biològic d'aigües residuals
Tractament biològic de depuració d'aigües residuals
* Tractament d'aigües residuals
* Tractament d'escombraries
* Tractament de l'aigua
* Tractament de residus
* Tractament de residus industrials
* Tractament dels sòls contaminats
* Tractament integrat de residus
* Tracte vers els animals
* Tragèdia de Bhopal, Índia, 1984

* Verds
* Vigilància ecològica
* Vigilància medioambiental

* Zones naturals
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Microtesaurus temàtic


© Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació. Tots els drets reservats
.