Guia de consulta

Microtesaurus temàtic : Matemàtica

Torna al Tesaurus
Torna al Microtesaurus temàtic

1430 termes, 826 descriptors, 604 termes no acceptats
Els termes acceptats apareixen en negreta blau marí.
Els termes no acceptats apareixen en cursiva blau turquesa amb un asterisc * davant.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Microtesaurus temàtic

* 4-varietats (Topologia)

Àbac (Matemàtica)
* Addició
* Agregats (Matemàtica)
Àlgebra abstracta.
* Àlgebra booleana.
Àlgebra commutativa.
Àlgebra de Boole.
* Àlgebra de Frobenius.
* Àlgebra de matrius.
* Àlgebra de tensors.
* Àlgebra de vectors.
Àlgebra diferencial.
Àlgebra homològica.
Àlgebra lineal.
* Àlgebra matricial.
Àlgebra multilineal.
* Àlgebra no associativa.
* Àlgebra no-commutativa.
Àlgebra tensorial.
Àlgebra universal.
Àlgebra vectorial.
Àlgebra.
Àlgebres associatives.
Àlgebres C*
* Àlgebres commutatives.
Àlgebres d'operadors de vèrtex.
Àlgebres d'operadors.
Àlgebres de Banach.
Àlgebres de Clifford.
Àlgebres de Frobenius.
Àlgebres de funcions.
Àlgebres de grups.
Àlgebres de Hilbert.
Àlgebres de Hopf.
Àlgebres de Jordan.
Àlgebres de Kac-Moody.
Àlgebres de Lie.
Àlgebres de mesura.
Àlgebres de Von Neumann.
Àlgebres no associatives.
Àlgebres no commutatives.
Àlgebres topològiques.
* Àlgebres W*
Algorisme ABN.
* Algorisme d'Euclides.
* Algorismes ABN.
Algorismes computacionals.
Algorismes genètics.
* Algorismes per ordinadors.
Algorismes.
* Algoritmes.
Anàlisi combinatòria.
* Anàlisi complexa.
* Anàlisi d'agrupaments.
Anàlisi d'error (Matemàtica)
* Anàlisi d'errors (Matemàtica)
* Anàlisi d'estructures (Enginyeria)
Anàlisi d'intervals (Matemàtica)
* Anàlisi de Cluster.
Anàlisi de conglomerats.
Anàlisi de correspondències (Estadística)
* Anàlisi de dades.
Anàlisi de Fourier.
* Anàlisi de la supervivència (Biometria)
Anàlisi de regressió
* Anàlisi de sèries cronològiques.
Anàlisi de sèries temporals.
Anàlisi de sistemes.
Anàlisi de supervivència (Biometria)
* Anàlisi de tensors.
Anàlisi de variància.
Anàlisi de xarxes (Planificació)
Anàlisi dimensional.
Anàlisi diofàntica.
Anàlisi discriminant.
Anàlisi econòmica.
Anàlisi espacial (Estadística)
* Anàlisi espacial (Geografia)
Anàlisi espinorial.
Anàlisi estocàstica.
* Anàlisi estructural (Enginyeria)
* Anàlisi estructural (Matemàtica)
Anàlisi factorial.
Anàlisi funcional no lineal.
Anàlisi funcional.
* Anàlisi geomètrica.
Anàlisi global (Matemàtica)
Anàlisi harmònica.
* Anàlisi indeterminada.
* Anàlisi intervalar (Matemàtica)
Anàlisi matemàtica no-estàndard.
Anàlisi matemàtica.
Anàlisi microlocal.
Anàlisi multivariable.
* Anàlisi multivariant.
* Anàlisi no estàndard.
Anàlisi numèrica.
Anàlisi p-àdica.
* Anàlisi per ondetes.
Anàlisi seqüencial.
* Anàlisi tensorial.
Anàlisi vectorial.
Anells (Àlgebra)
* Anells algebraics.
* Anells algèbrics.
Anells artinians.
Anells associatius.
Anells commutatius.
* Anells d'Artin.
Anells de grup.
* Anells de Noether.
Anells locals.
* Anells no associatius.
Anells no commutatius.
Anells noetherians.
* Anells normats.
* Apertures.
Aplicació conforme.
Aplicacions (Matemàtica)
* Aplicacions conformes.
Aplicacions de Gauss.
Aplicacions harmòniques.
Aplicacions holomòrfiques.
* Aplicacions quasi-conformes.
Aplicacions quasiconformes
* Aprenentatge de la matemàtica.
* Aproximació de Padé
Aproximació diofàntica.
Aproximació estocàstica.
Aproximants de Padé
Aptitud per a la matemàtica.
* Aptituds aritmètiques
* Aptituds numèriques.
Arbres (Teoria de grafs)
* Argumentació
* Aritmètica comercial.
Aritmètica computacional.
* Aritmètica d'intervals (Matemàtica)
* Aritmètica digital.
* Aritmètica mecànica.
* Aritmètica mental.
* Aritmètica per ordinador.
Asímptotes.
* Assaig (Estadística)
* ATP.
Atzar.
* Autòmats matemàtics.
Automorfismes.
* Autoorganització (Teoria de sistemes)
* Avaluació econòmica.
Axioma d'elecció
* Axioma de l'elecció
* Axioma de Zermelo.
Axiomes.

* B conjunts.
* B-conjunts mesurables.
Bases de Gröbner.
* Baxter-Yang (Equació)
* Binomi de Newton.
Biomatemàtica.
Biònica.
* Blow up (Matemàtica)
* Blowing up (Matemàtica)

* Càlcul absolut diferencial.
* Càlcul actuarial.
* Càlcul d'errors (Matemàtica)
Càlcul d'estructures.
* Càlcul d'intervals (Matemàtica)
* Càlcul de diferències.
Càlcul de Malliavin.
* Càlcul de matrius.
Càlcul de tensors.
Càlcul de variacions.
Càlcul diferencial.
* Càlcul estocàstic.
Càlcul fraccional.
* Càlcul funcional.
* Càlcul infinitesimal.
Càlcul integral.
Càlcul lambda.
* Càlcul matricial.
Càlcul mental.
* Càlcul nomogràfic.
* Càlcul numèric.
Càlcul operacional.
* Càlcul tensorial.
* Càlcul variacional.
* Càlcul vectorial.
Càlcul.
* Calculadores mecàniques.
Calculadores.
* Càlculs intervalars (Matemàtica)
Càlculs numèrics
Camps aleatoris.
* Camps algebraics.
* Camps algèbrics.
* Camps de vectors.
Camps finits (Àlgebra)
* Camps modulars (Àlgebra)
Camps oblics.
Camps p-àdics.
Camps vectorials.
Caos (Teoria de sistemes)
* Caos en sistemes.
* Casualitat.
Catàstrofes (Matemàtica)
Categories (Matemàtica)
Categories abelianes.
* Cavitats.
Cercle.
Cicles algebraics.
* Cicles algèbrics.
Ciclotomia.
* Ciència actuarial.
* Cinètica.
* Classes (Matemàtica)
Classes característiques.
Classes de Hardy.
* Classes Hp.
* Coeficient aleatori (Estadística)
* Cohomologia.
* Combinacions (Matemàtica)
Combinatòria (Matemàtica)
Compactificacions.
* Complexitat (Teoria de sistemes)
Complexos (Matemàtica)
* Complexos lineals.
* Comportament caòtic de sistemes.
* Comportament caòtic en els sistemes.
* Condició de frontera de Neumann.
* Configuracions algèbriques a l'hiperespai.
Congruències (Geometria)
* Congruències (Matemàtica)
Congruències i residus.
* Còniques.
Conjectura de Catalan.
* Conjectura de Fermat.
* Conjunts (Matemàtica)
Conjunts analítics.
* Conjunts borelians.
Conjunts borrosos.
Conjunts convexos.
Conjunts de Borel.
* Conjunts difusos.
* Conjunts ordenats parcialment.
Conjunts ordenats.
Conjunts parcialment ordenats.
Connexions (Matemàtica)
Constants matemàtiques.
* Constructivisme (Matemàtica)
* Contorn.
* Contorns.
* Control (Matemàtica)
* Control òptim.
Convergència (Matemàtica)
* Convergència de Moore-Smith
* Convergència.
* Convexitat geomètrica.
Convolucions (Matemàtica)
* Coordenades geodèsiques.
Coordenades.
Corba de Phillips.
Corbes algebraiques.
* Corbes algèbriques.
Corbes de freqüències.
Corbes el·líptiques.
Corbes modulars.
Corbes planes.
Corbes quàrtiques.
Corbes sobre superfícies.
Corbes.
Correlació (Estadística)
Cossos algebraics.
* Cossos algèbrics.
Cossos convexos.
* Cossos de classe.
* Cossos modulars (Àlgebra)
Cossos no commutatius.
Cossos topològics.
* Criptografia (Informàtica)
* Criptografia (Matemàtica)
Criptografia.
* Criptologia.
Cristal·lografia matemàtica.
* Cristal·lometria.
Cub.
* Cúbiques.
Curvatura.

Darrer teorema de Fermat.
* Deducció automàtica.
* Deficiència d'esfingomielina
* Deformacions contínues.
* Demostració (Matemàtica)
Demostració automàtica de teoremes.
Dependència (Estadística)
* Dependència en probabilitat.
* Dependència entre variables aleatories.
* Dependència estocàstica.
Descomposició (Matemàtica)
Desé problema de Hilbert.
Desigualtats (Matemàtica)
Desigualtats isoperimètriques.
Desigualtats variacionals (Matemàtica)
* Dessins (Matemàtica)
Dessins d'enfants (Matemàtica)
* Dessins de Grothendieck (Matemàtica)
* Desviacions grans.
Determinants (Matemàtica)
* DFT.
Diagrames de Feynman.
Diagrames.
* Dibuixos d'infants (Matemàtica)
Didàctica de la matemàtica.
Difeomorfismes.
Diferencials quadràtiques.
* Dinàmica diferencial.
Dinàmica topològica.
* Dirac (Equació)
* Dirichlet (Problema)
* Dirichlet (Sèries)
Dispersió (Matemàtica)
* Disseny d'estructures.
Disseny d'experiments.
* Disseny experimental.
* Disseny lògic.
* Dissenys estadístics.
* Distribució (Anàlisi funcional)
* Distribució (Anàlisi matemàtica)
Distribució (Teoria de la probabilitat)
* Distribució de freqüències.
* Distribució de Gauss inversa.
Distribució de Gauss.
Distribució gaussiana inversa.
* Distribució gaussiana.
* Distribució inversa gaussiana.
* Distribució normal.
* Divina proporció (Matemàtica)
* Divina secció
Divisió (Aritmètica)
Dominis convexos.
Dominis de Siegel.
Dones matemàtiques.

e (El nombre)
Econometria.
Economia matemàtica.
Edificis (Teoria de grups)
* EDO (Matemàtica)
* EDOs (Matemàtica)
* EDPs.
El·lipse (Matemàtica)
* Encriptació (Informàtica)
* Encriptació de dades (Informàtica)
Endomorfismes (Teoria de grups)
* Endomorfismes de grup.
* Enginyeria arquitectònica.
* Enginyeria estructural.
Ensenyament de la matemàtica.
* Ensenyament de les matemàtiques.
* Entreteniments matemàtics.
Entropia (Teoria de la informació)
Envolupants (Geometria)
Equació d'ona.
* Equació de Baxter-Yang.
* Equació de Catalan.
* Equació de D'Alembert.
* Equació de difusió
Equació de Dirac.
* Equació de factorització
Equació de Fokker-Planck.
Equació de la calor.
Equació de Schrödinger.
Equació de Yang-Baxter.
* Equacions algèbriques diferencials.
* Equacions ciclotòmiques.
* Equacions d'Euler-Lagrange.
Equacions d'evolució
Equacions d'evolució no lineal.
Equacions d'ones no-lineals.
* Equacions d'ones.
Equacions de Hamilton-Jacobi.
Equacions de Lagrange.
Equacions de Maxwell.
Equacions de Monge-Ampère.
Equacions de Navier-Stokes.
Equacions de Painlevé
* Equacions de pertorbació
Equacions de Pfaff.
Equacions de reacció-difusió
Equacions de Von Karman.
* Equacions de xarxes
Equacions diferencials algebraiques.
* Equacions diferencials algèbriques.
* Equacions diferencials amb argument retardat.
* Equacions diferencials amb retard.
* Equacions diferencials el·líptiques lineals.
Equacions diferencials el·líptiques.
Equacions diferencials estocàstiques.
Equacions diferencials hiperbòliques.
Equacions diferencials lineals.
Equacions diferencials no lineals.
Equacions diferencials ordinàries.
Equacions diferencials parabòliques.
* Equacions diferencials parcials estocàstiques en els espais de Banach.
* Equacions diferencials parcials estocàstiques en els espais de Hilbert.
Equacions diferencials parcials estocàstiques.
* Equacions diferencials parcials.
Equacions diferencials retardades.
Equacions diferencials.
* Equacions diofàntiques.
Equacions en derivades parcials.
Equacions en diferències.
* Equacions estructurals.
Equacions funcionals.
Equacions integrals estocàstiques.
Equacions integrals.
* Equacions no lineals d'evolució
Equacions simultànies.
Equacions.
Equivalències d'homotopia.
Escala multidimensional.
* Esclatament (Geometria algebraica)
Esclatament (Matemàtica)
* Escriptura secreta.
Esfera.
* Espai de Hilbert
* Espai de més de tres dimensions.
Espai mesurable.
Espais algebraics.
* Espais algèbrics.
Espais analítics.
Espais bornològics.
Espais classificadors.
Espais compactes.
* Espais convexos locals.
Espais d'Orlicz.
Espais de Banach.
Espais de curvatura constant.
Espais de Fréchet.
* Espais de funcions.
Espais de Hardy.
Espais de Hilbert.
* Espais de Hopf.
Espais de llaços.
Espais de Lorentz.
* Espais de Riemann.
Espais de Sobolev.
Espais de Teichmüller.
Espais fibrats (Matemàtica)
Espais funcionals.
Espais generalitzats.
Espais hiperbòlics.
Espais homogenis.
* Espais Hopf.
* Espais lineals normats.
* Espais lineals topològics.
Espais localment convexos.
Espais lp.
Espais mètrics.
* Espais normats.
Espais simètrics.
* Espais topològics lineals.
Espais topològics ordenats.
Espais topològics.
Espais vectorials normats.
Espais vectorials topològics.
Espais vectorials.
Espirals.
* Esquema experimental (Estadística)
Esquemes (Geometria algebraica)
* Esquemes (Geometria algèbrica)
Esquemes de grups (Matemàtica)
Esquemes de Hilbert.
* Esquemes.
Estadística d'ordre.
* Estadística descriptiva.
* Estadística espacial.
* Estadística geològica.
Estadística matemàtica.
Estadística no paramètrica.
* Estadística ordinal.
Estadística quàntica.
Estadística robusta.
* Estadístiques no paramètriques.
Estàtica gràfica.
* Esteganografia.
Estereotomia.
* Estimació (Estadística)
Estimació d'un paràmetre.
* Estimació de paràmetres.
* Estimació del màxim de versemblança.
* Estimació estadística.
* Estimació paramètrica.
* Estimadors del màxim de versemblança.
Estructura lògica.
Estructures algebraiques ordenades.
Estructures hermitianes.
* Estudi econòmic.
* Euler-Lagrange (Equacions)
Expansions asimptòtiques.
* Experimentació (Estadística)
* Exponents característics de Lyapunov.
Exponents de Lyapunov.
Extensions abelianes.
Extensions de cossos (Matemàtica)

Factorització (Matemàtica)
Factors (Àlgebra)
Famílies exponencials (Estadística)
Feixos fibrats (Matemàtica)
Filosofia de la matemàtica.
Filtre de Kalman.
Filtres (Matemàtica)
Filtres digitals (Matemàtica)
* Filtres lineals (Matemàtica)
* Filtres numèrics (Matemàtica)
* Filtres numèrics.
* Filtros lineals digitals (Matemàtica)
Física matemàtica.
Fluxos (Sistemes dinàmics diferenciables)
* Fokker-Planck (Equació)
Foliacions (Matemàtica)
Forats.
Forcing (Teoria de models)
* Forma.
Formes (Contorn)
Formes (Matemàtica)
* Formes automorfes.
Formes automòrfiques.
Formes bilineals.
Formes de Jacobi.
* Formes de Pfaff.
Formes diferencials.
Formes modulars.
Formes normals (Matemàtica)
Formes quadràtiques.
* Fórmula de Green.
Fórmula de traça de Selberg.
Fórmules de traça.
* Fórmules de traces.
Fórmules matemàtiques.
* Fórmules traça.
Fraccions contínues.
Fraccions.
Fractals.
* Funció d'ona.
* Funció d'una variable complexa.
* Funcionals de densitat.
Funcionals.
* Funcions (Matemàtica)
Funcions abelianes.
* Funcions aleatòries.
Funcions algebraiques.
* Funcions algèbriques.
Funcions analítiques.
Funcions aritmètiques.
Funcions automòrfiques.
* Funcions Bessel.
* Funcions calculables.
Funcions característiques.
* Funcions cilíndriques.
Funcions computables.
Funcions còncaves.
Funcions contínues.
Funcions convexes.
* Funcions d'Hilbert.
Funcions d'ona.
Funcions de Bessel.
Funcions de Coulomb.
* Funcions de distribució
Funcions de diverses variables complexes.
Funcions de diverses variables reals.
* Funcions de Gauss.
Funcions de Green.
Funcions de Lagrange.
Funcions de Lyapunov.
* Funcions de Painlevé
Funcions de variables complexes.
Funcions de variables reals.
* Funcions de Whittaker.
Funcions discontínues.
Funcions el·líptiques.
Funcions enteres.
Funcions esferoïdals.
Funcions especials.
Funcions exponencials.
* Funcions fuchsianes.
Funcions gamma.
* Funcions generalitzades.
Funcions harmòniques.
* Funcions hiperbòliques.
* Funcions hiperel·líptiques.
Funcions hipergeomètriques.
Funcions holomorfes.
Funcions inverses.
Funcions L.
* Funcions matemàtiques.
Funcions meromorfes.
Funcions modulars.
* Funcions nucli de Bergman.
Funcions ortogonals.
* Funcions potencials.
* Funcions recursives parcials.
Funcions recursives.
Funcions simètriques.
* Funcions simples.
Funcions theta.
Funcions trascendents.
Funcions trigonomètriques.
* Funcions uniformes.
Funcions univalents.
Funcions vectorials.
Funcions zeta.
Funcions.

G-estructures.
Generadors de nombres aleatoris.
Geodèsiques (Matemàtica)
Geoestadística.
Geografia matemàtica.
* Geologia matemàtica.
Geomatemàtica.
* Geometria (Informàtica)
Geometria afí
Geometria algebraica aritmètica.
Geometria algebraica.
* Geometria algèbrica aritmètica.
* Geometria algèbrica.
Geometria analítica.
Geometria biracional.
* Geometria circular.
Geometria combinatòria.
Geometria computacional.
Geometria conforme.
Geometria convexa.
* Geometria d'inversió
Geometria de l'espai.
* Geometria de Lobachevski.
* Geometria de Möbius
Geometria de nombres.
* Geometria de radi invers.
Geometria de Riemann.
* Geometria de sòlids.
Geometria descriptiva.
Geometria diferencial global.
Geometria diferencial no commutativa.
Geometria diferencial.
* Geometria diofàntica.
Geometria discreta.
* Geometria el·líptica.
Geometria en l'art.
* Geometria en l'espai.
Geometria enumerativa.
Geometria espectral.
* Geometria espinorial.
Geometria estocàstica.
Geometria euclidiana.
Geometria hiperbòlica.
Geometria infinitesimal.
Geometria integral.
Geometria moderna.
* Geometria no commutativa.
Geometria no euclidiana.
Geometria plana.
Geometria projectiva.
* Geometria quàntica.
* Geometria riemanniana.
Geometria simplèctica.
* Geometria sòlida.
Geometria tropical.
Geometria.
Geometries finites.
Gràfic de Gantt.
* Gràfics.
* Grafostàtica.
* Gran teorema de Fermat.
Grans desviacions.
Grau topològic.
* Gröbner (Àlgebra)
* Grup de Brauer.
* Grup de Poincaré
* Grup fonamental (Matemàtica)
Grupoides.
Grups abelians.
Grups algebraics diferencials.
Grups algebraics lineals.
* Grups algèbrics lineals.
* Grups commutatius.
Grups compactes.
Grups continus.
* Grups d'Abel.
Grups d'homotopia.
Grups de Brauer.
* Grups de Klein.
Grups de Lie semisimples.
Grups de Lie.
Grups de permutacions.
* Grups de simetria.
* Grups de substitució
Grups de transformacions.
Grups discontinus.
Grups discrets.
Grups espacials.
Grups esporàdics (Matemàtica)
Grups finits.
Grups fonamentals (Matemàtica)
Grups formals.
Grups infinits.
Grups kleinians.
* Grups lineals algebraics.
Grups localment compactes.
* Grups locals compactes.
Grups modulars.
Grups ordenables.
Grups ordenats.
Grups quàntics.
Grups resolubles.
* Grups semisimples de Lie.
Grups simètrics.
Grups simplèctics.
Grups topològics.
* Guarismes.

H-espais.
* Habilitat matemàtica.
* Habilitats matemàtiques.
* Hamilton-Jacobi (Equacions)
* Hardy, Espacios de.
* Harmònics cilíndrics.
* Harmònics esfèrics.
Harmòniques esfèriques.
* Hidromecànica.
Hipèrbola.
* Hipèrbole (Matemàtica)
Hiperespai.
Hiperfuncions.
Hipersuperfícies.
Història de la matemàtica.
Homeomorfismes.
Homologia.
* Homomorfismes (Matemàtica)
* Homotopia.

Ideals (Àlgebra)
* Ideals algebraics.
* Ideals algèbrics.
Identificació de sistemes
Immersions (Matemàtica)
Imputació múltiple (Estadística)
Independència (Matemàtica)
Inducció (Matemàtica)
* Inferència estadística.
Instruments matemàtics.
* Integració estocàstica.
Integració numèrica.
Integral de Lebesgue.
Integral de Riemann.
* Integrals abelianes.
Integrals de camí
Integrals de Dirichlet.
Integrals de Feynman.
* Integrals de Fourier.
* Integrals de recorregut.
Integrals definides.
Integrals estocàstiques.
Integrals generalitzades.
Integrals singulars.
Integrals.
Interpolació (Matemàtica)
* Intervals (Matemàtica)
* Intervals aritmètics (Matemàtica)
* Intuició (Matemàtica)
* Invariància (Matemàtica)
Invariants conformes.
Invariants.
Inversions (Geometria)
Investigació matemàtica.
Isomorfismes (Matemàtica)
* Iteració (Matemàtica)

* Jacobi-Hamilton (Equacions)
* Joc cooperatiu (Matemàtica)
* Jocs amb números.
Jocs cooperatius (Matemàtica)
* Jocs d'administració d'empreses.
Jocs d'atzar (Matemàtica)
Jocs d'empresa.
Jocs d'estratègia (Matemàtica)
* Jocs de gestió d'empreses.
Jocs diferencials.
* Jocs matemàtics.
Jocs no cooperatius (Matemàtica)
* Jocs racionals (Matemàtica)

K-teoria.
* Khipus.
* Kipus.

* L-Funcions.
* Lagrange (Equacions)
Laplacià
* Límits (Matemàtica)
Lingüística matemàtica.
* Línies geodèsiques (Matemàtica)
* Línies paral·leles.
* Llei de Phillips.
Lleis de conservació (Matemàtica)
Lleis de reciprocitat.
* Llenguatge formal.
Llenguatges formals.
* Llenguatges xifrats.
Logaritmes.
Lògica algebraica.
* Lògica algèbrica.
Lògica borrosa.
Lògica combinatòria.
* Lògica cronològica.
* Lògica de diversos valors.
* Lògica de la datació
* Lògica de la informàtica.
* Lògica de la matemàtica.
Lògica de primer ordre.
* Lògica del primer ordre.
* Lógica dels ordinadors.
* Lògica difusa.
* Lògica formal.
Lògica informàtica.
Lògica matemàtica.
* Lògica modal.
Lògica multivalent.
* Lògica no lineal.
* Lògica plurivalent.
* Lògica polivalent.
* Lògica simbòlica i matemàtica.
* Lògica simbòlica.
* Lògica temporal.
* Lògica universal.
* Logística (Filosofia)

Malalties de Niemann-Pick
* Màquines computadores.
* Màquines de calcular.
Màquines de Turing.
Martingales (Matemàtica)
Matemàtica actuarial.
Matemàtica antiga.
Matemàtica aplicada.
Matemàtica àrab.
* Matemàtica assiriobabilònica.
Matemàtica babilònica.
* Matemàtica comercial.
* Matemàtica computacional.
Matemàtica constructiva.
* Matemàtica d'intervals.
Matemàtica discreta.
* Matemàtica econòmica.
Matemàtica egípcia.
Matemàtica en l'electrònica.
* Matemàtica estadística.
Matemàtica financera.
Matemàtica grega.
Matemàtica hindú
Matemàtica intuïcionista.
Matemàtica japonesa.
Matemàtica jueva.
Matemàtica medieval.
Matemàtica per a enginyers.
* Matemàtica per la geologia.
Matemàtica recreativa.
Matemàtica xinesa.
Matemàtics.
* Matemàtiques.
* Matrius (Àlgebra)
Matrius (Matemàtica)
Matrius aleatòries.
Matrius disperses.
Matroides.
* Màxim de versemblança.
Màxims i mínims.
* Maxwell (Equacions)
Mecànica analítica.
Mecànica celeste.
* Mecànica contínua.
Mecànica de fluids.
* Mecànica de Hamilton.
* Mecànica del continu.
Mecànica dels medis continus.
Mecànica estadística del no equilibri.
* Mecànica estadística irreversible.
Mecànica estadística.
* Mecànica estructural.
* Mecànica hamiltoniana.
Mecànica orbital.
Mesurament de superfícies.
Mesures de probabilitats.
* Mesures normalitzades.
Metamatemàtica.
* Mètode de Monte Carlo.
Mètode de Montecarlo.
Mètode de Newton-Raphson.
* Mètode del funcional de densitat.
* Mètode del màxim de versemblança.
Mètode dels elements finits.
Mètode dels moments (Estadística)
Mètode PERT.
* Mètodes d'equacions estructurals.
Mètodes de Galerkin.
Mètodes de l'espai d'estat.
Mètodes de simulació
* Mètodes de Sinc-Galerkin.
* Mètodes de Sinc.
* Mètodes de xarxes (Matemàtica)
Mètodes estadístics.
Mètodes gràfics.
Mètodes iteratius (Matemàtica)
* Mètodes no paramètrics.
* Mètodes numèrics.
* Mètodes seqüencials (Estadística matemàtica)
* Mínims (Matemàtica)
Modalitat (Lògica)
* Model de depredador-presa Volterra-Lotka.
* Model de Heckscher-Ohlin.
Model de Lotka-Volterra.
* Model de presa-depredador Lotka-Volterra.
* Model de regressió
* Model de Volterra-Lotka.
* Model Heckscher-Ohlin.
* Model HO.
Modelització multiescala.
* Models (Matemàtica)
Models d'equacions estructurals.
Models economètrics.
* Models econòmics.
* Models experimentals.
Models lineals (Estadística)
* Models lineals generalitzats mixtes (Estadística)
* Models lineals jeràrquics (Estadística)
Models matemàtics.
* Models mixtes (Estadística)
* Models multiescala.
Models multinivell (Estadística)
Models no lineals (Estadística)
* Models teòrics.
Mòduls (Àlgebra)
Mòduls de Banach (Àlgebra)
Mòduls de Cohen-Macaulay.
Mòduls injectius (Àlgebra)
Mòduls projectius (Àlgebra)
* Monge-Ampère (Equacions)
Monoides.
* Moore-Smith, Convergència de.
Morfismes (Matemàtica)
Mosaics (Matemàtica)
* Mostreig artificial.
* Mostreig estocàstic.
* Moviment de vòrtexs.
Multiplicació
Multiplicadors (Anàlisi matemàtica)

* Navier-Stokes (Equacions)
* No linealitat (Matemàtica)
* Nombre auri.
Nombre d'or.
* Nombre e.
* Nombre pi.
Nombres aleatoris.
* Nombres algebraics.
* Nombres algèbrics.
* Nombres aràbics.
Nombres cardinals.
Nombres complexos.
Nombres de Catalan (Matemàtica)
Nombres de Fermat.
Nombres de Fibonacci.
* Nombres enters.
* Nombres fraccionaris
Nombres irracionals.
Nombres naturals.
Nombres negatius.
Nombres ordinals.
Nombres p-àdics.
Nombres primers.
Nombres racionals.
Nombres reals.
* Nombres sencers.
Nombres transcendents.
Nombres transfinits.
* Nombres trencats.
Nombres.
Nomografia (Matemàtica)
* Nomogrames.
Notació matemàtica.
* Nucli de Bergman.
Nuclis de Bergman.
Numeració
Numeració aràbiga.
Numeració decimal.
* Numerals.

Ondetes (Matemàtica)
* Operacions numèriques.
* Operador de Calderón-Zygmund.
* Operador de Laplace.
Operador de Schrödinger.
* Operador laplacià
Operadores de Calderón-Zygmund.
Operadors autoadjunts.
* Operadors de Green.
Operadors de Toeplitz.
* Operadors diferencials elíptics.
Operadors diferencials parcials.
Operadors diferencials.
Operadors el·líptics.
Operadors integrals.
Operadors lineals.
Operadors no lineals.
Operadors pseudodiferencials.
Optimització combinatòria.
Optimització matemàtica.
* Ordinals.
Organigrames.
* Orificis.
Oscil·lacions no lineals.

* Painlevé (Equacions)
Paral·leles (Geometria)
* Paràmetres d'estimació
Particions (Matemàtica)
* Passatemps matemàtics.
* Passeigs aleatoris (Matemàtica)
Pentàgon.
* Perforacions.
Permutacions.
* PERT (Anàlisi de xarxes)
Pertorbació (Matemàtica)
Pertorbacions singulars (Matemàtica)
* Petri, Xarxes de.
* Pfaff (Equacions)
Pi (Nombre)
* Pi.
Poliedres.
Polígons.
Polinomis de Hall.
Polinomis ortogonals.
Polinomis.
Politops convexos.
Politops.
Porismes.
Potències consecutives (Àlgebra)
* Principi de dualitat (Matemàtica)
* Principi de la dualitat (Matemàtica)
Probabilitats combinatòries.
Probabilitats.
* Problema de Catalan.
Problema de Cauchy.
Problema de Dirichlet.
Problema de Neumann.
* Problema de Pfaff.
* Problema dels cossos múltiples.
Problema dels dos cossos.
Problema dels n cossos.
Problema dels tres cossos.
* Problema pluricorpuscular.
Problemes combinatoris d'enumeració
Problemes de contorn.
Problemes de moments (Matemàtica)
Problemes de Riemann-Hilbert.
Problemes de valor inicial.
* Problemes de valor límit.
Problemes inversos (Equacions diferencials)
* Problemes isoperimètrics.
* Problemes no lineals.
* Processament de dades (Matemàtica)
* Processament de senyals digitals.
Processament digital de senyals.
* Processos additius (Teoria de la probabilitat)
* Processos aleatoris.
Processos de difusió
* Processos de Gauss.
Processos de Lévy
Processos de Markov.
Processos de moviment brownià
Processos de ramificació
* Processos de trajectòries aleatòries (Matemàtica)
* Processos de Wiener.
Processos estocàstics.
Processos gaussians.
Processos infinits.
Processos puntuals.
Productes tensorials.
Professors de matemàtica.
Programació (Matemàtica)
Programació convexa.
Programació dinàmica.
Programació en nombres enters.
Programació estocàstica.
Programació geomètrica.
Programació lineal.
Programació no lineal.
Projecció de mapes.
Projecció esfèrica.
* Proporció àuria.
* Proposicions indecidibles.
* Prova automàtica de teoremes.
Punts racionals (Geometria)

Quadrat.
Quadrats màgics.
* Quadratura mecànica.
* Quadres i gràfics.
Quàdrics.
* Quantitats imaginàries.
Quantització geomètrica.
Quaternions.
* Quatre-varietats (Topologia)
Quipus.

Ràtio i proporció
* Recerques genètiques (Algorismes)
* Reciprocitat.
* Recorreguts aleatoris (Matemàtica)
* Regions convexes
* Regressió lineal.
* Regulació
* Remolins (Aerodinàmica)
* Remolins (Física)
* Remolins (Hidrodinàmica)
* Representació conforme de superfícies.
* Representació conforme.
* Representació de grups (Matemàtica)
Representació de superfícies.
* Representacions conformes.
Representacions d'àlgebres.
Representacions d'anells (Àlgebra)
Representacions de grups.
Representacions de semigrups.
Representacions integrals.
* Residus (Matemàtica)
* Reticles (Matemàtica)
* Riemann (Superfícies)
Rigidesa (Geometria)
* Rigidesa geomètrica.
Rutes aleatòries (Matemàtica)

* Schrödinger (Equació)
* Secció àuria.
Seccions còniques.
Sedàs (Matemàtica)
* SEM (Structural equation modeling)
Semigrups d'operadors.
Semigrups.
Semimartingales (Matemàtica)
* Seqüències (Matemàtica)
* Seqüències espectrals (Matemàtica)
* Seqüències numèriques.
Sèries (Matemàtica)
Sèries d'Eisenstein.
Sèries de Dirichlet.
Sèries de Fourier.
Sèries de Lie.
Sèries divergents.
Sèries infinites.
Sèries ortogonals.
* Sèries trigonomètriques
Sil·logisme.
* Símbols matemàtics.
Simetria (Matemàtica)
Simetria.
Similitud (Geometria)
* Simulació econòmica.
Singularitats (Matemàtica)
Sistema binari (Matemàtica)
* Sistema de Lotka-Volterra.
* Sistema de numeració decimal.
Sistema mètric.
* Sistemes algebraics diferencials.
* Sistemes algèbrics diferencials.
* Sistemes autooptimitzadors.
Sistemes autoorganitzatius.
* Sistemes autoorganitzats.
Sistemes borrosos.
* Sistemes caòtics.
Sistemes complexos.
* Sistemes d'aprenentatge (Control automàtic)
* Sistemes d'autoorganització
Sistemes de Chebyshev.
* Sistemes de Hamilton.
* Sistemes de numeració
* Sistemes de Pfaff.
Sistemes de reescriptura (Informàtica)
Sistemes de temps discret.
* Sistemes desordenats.
* Sistemes diferencials algèbrics.
Sistemes dinàmics complexos.
* Sistemes dinàmics de Hamilton.
Sistemes dinàmics diferenciables.
* Sistemes discrets.
* Sistemes en temps discret.
Sistemes estocàstics.
* Sistemes formals.
Sistemes hamiltonians.
Sistemes lineals.
* Sistemes modulars (Àlgebra)
Sistemes no lineals.
* Sistemes numèrics.
Solitons.
Solucions numèriques.
* Soroban.
* Su do ku.
* Su doku.
* Subconjunts de Borel.
Subgrups de Frattini.
Subgrups de Sylow.
Subgrups maximals.
* Substitucions (Matemàtica)
Substracció
Subvarietats (Matemàtica)
Successions (Matemàtica)
* Successions de Fibonacci.
Successions espectrals (Matemàtica)
* Successions numèriques
Sudoku.
Suma.
Sumabilitat.
Sumes exponencials.
Super àlgebres de Lie.
Superfícies (Matemàtica)
Superfícies algebraiques.
* Superfícies algèbriques.
Superfícies cúbiques.
Superfícies de Riemann.
Superfícies mínimes.
* Superfícies quàdriques.

* Tècnica de gestió
* Tècniques de simulació
* Tècniques digitals de processament de senyals.
Temps (Lògica)
* Teorema central del límit.
Teorema de Fermat.
Teorema de Gödel.
* Teorema de Green.
Teorema de Heckscher-Ohlin.
Teorema de Noether.
Teorema de Pitàgores.
* Teorema de reciprocitat.
* Teorema de rigidesa.
Teorema del binomi.
Teorema del límit central.
* Teorema del punt fix.
* Teorema Heckscher-Ohlin.
* Teorema HO.
Teoremes de límit (Teoria de probabilitats)
* Teoremes de reciprocitat.
* Teoremes límits.
Teoremes tauberians.
Teoria algebraica de nombres.
* Teoria algèbrica de nombres.
Teoria asimptòtica en equacions diferencials.
Teoria axiomàtica de conjunts.
Teoria combinatòria de conjunts.
* Teoria d'errors (Matemàtica)
Teoria d'estabilitat (Matemàtica)
Teoria d'operadors.
* Teoria de camps (Àlgebra)
Teoria de conjunts.
Teoria de control.
Teoria de cossos de classe.
Teoria de cossos.
Teoria de distribucions (Anàlisi funcional)
Teoria de divisors.
Teoria de dualitat (Matemàtica)
* Teoria de feixos.
Teoria de functors.
Teoria de Galois.
Teoria de grafs.
Teoria de grups.
* Teoria de Heckscher-Ohlin.
Teoria de Hodge.
Teoria de jocs.
Teoria de l'aparellament.
Teoria de l'aproximació
Teoria de l'estimació
* Teoria de l'homologia.
Teoria de l'homotopia.
Teoria de l'índex (Matemàtica)
Teoria de la bifurcació
* Teoria de la classificació (Estadística)
* Teoria de la cohomologia.
Teoria de la commutació
* Teoria de la computabilitat.
Teoria de la computació
* Teoria de la comunicació
* Teoria de la decidibilidad.
* Teoria de la demostració
Teoria de la dimensió (Àlgebra)
Teoria de la dimensió (Topologia)
* Teoria de la discriminació (Estadística)
Teoria de la distribució de valors.
* Teoria de la dualitat (Matemàtica)
Teoria de la forma (Topologia)
Teoria de la informació
Teoria de la intersecció
Teoria de la localització
Teoria de la mesura geométrica.
Teoria de la mesura.
* Teoria de la pertorbació
Teoria de la predicció
* Teoria de la previsió
Teoria de la prova.
Teoria de la recursió
* Teoria de la torsió (Àlgebra)
* Teoria de les catastròfes.
* Teoria de les distribucions (Anàlisi funcional)
Teoria de les equacions.
Teoria de les estructures.
* Teoria de les interseccions.
Teoria de màquines.
* Teoria de matroides.
Teoria de models.
Teoria de mòduls.
Teoria de Morse.
Teoria de Nevanlinna.
* Teoria de nombres algebraics.
* Teoria de nombres algèbrics.
Teoria de nombres.
Teoria de nusos.
Teoria de Ramsey.
* Teoria de reticles.
* Teoria de sumabilitat.
Teoria de tipus.
Teoria de torsió (Àlgebra)
Teoria de valoració
Teoria del cobordisme.
Teoria del funcional de densitat.
Teoria del potencial (Matemàtica)
* Teoria del potencial.
Teoria del punt crític (Anàlisi matemàtica)
Teoria del punt fix.
* Teoria dels autòmats matemàtics.
* Teoria dels feixos (Topologia algebraica)
Teoria dels feixos.
* Teoria dels nombres.
* Teoria dels operadors.
Teoria dels reticles.
* Teoria dels tipus.
Teoria dels tuistors.
* Teoria dels twistors.
Teoria descriptiva de conjunts.
Teoria ergòdica.
Teoria espectral (Matemàtica)
Teoria geomètrica de funcions.
Teoria geomètrica de grups.
* Teoria Heckscher-Ohlin.
* Teoria HO.
* Teoria homotòpica.
Teoria matemàtica de la comunicació
* Teoria matemàtica de la informació
Teoria quàntica de camps.
* Teoria reticular
Teories no lineals.
Tomografia (Matemàtica)
* Topoi (Matemàtica)
Topologia algebraica.
Topologia combinatòria.
Topologia de baixa dimensió
Topologia diferencial.
* Topologia hipo-dimensional.
* Topologia vectorial.
Topologia.
Topos (Matemàtica)
* Toposes (Matemàtica)
Tor (Geometria)
* Tractament digital de senyals.
* Trajectòries aleatòries (Matemàtica)
Transformació de Laplace.
* Transformació de Mellin.
* Transformació monoidal.
Transformacions (Matemàtica)
* Transformacions de convolució
Transformacions de Fourier.
Transformacions integrals.
* Transformada de Laplace.
Transformada de Mellin.
* Transformades de convolució
* Transformades de Fourier.
* Transformades integrals.
* Tren d'ones (Matemàtica)
Triangle.
Triangulació
Trigonometria esfèrica.
Trigonometria plana.
Trigonometria.
* Trisecció d'un angle.
Trisecció de l'angle.
* Tuistors (Física)

* Valoració econòmica.
Variables (Matemàtica)
Variables aleatòries.
* Variables complexes.
* Variables d'oportunitats.
* Variables estocàstiques.
* Variables reals.
* Variació (Estadística)
Varietats (Matemàtica)
Varietats abelianes.
Varietats algebraiques.
* Varietats algèbriques.
* Varietats analítiques.
Varietats complexes.
Varietats de Calabi-Yau.
Varietats de dimensió infinita.
* Varietats de dimensió quatre
* Varietats de dimensió tres
Varietats de Grassmann.
Varietats de Kähler.
Varietats de Riemann.
Varietats de Sasakian.
Varietats de Shimura.
Varietats diferenciables.
* Varietats en quatre dimensions (Topologia)
* Varietats hiperbòliques complexes.
* Varietats kählerianes.
* Varietats quadridimensionals (Topologia)
Varietats simplèctiques.
Varietats topològiques de dimensió 3.
Varietats topològiques de dimensió 4.
* Varietats topològiques en dimensió quatre.
* Varietats topològiques en dimensió tres.
Varietats topològiques.
Varietats tòriques.
* Varietats tridimensionals (Topologia)
* Versemblança (Estadística)
* Von Karman (Equacions)
* Vòrtexs (Aerodinàmica)
* Vòrtexs (Física)
* Vòrtexs (Hidrodinàmica)
Vòrtexs.

Xarxes (Matemàtica)
Xarxes de Petri.
Xifratge (Informàtica)
* Xifratge de dades (Informàtica)
* Xifres aràbigues.
* Xifres.

Zero (Nombre)
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Microtesaurus temàtic


© Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació. Tots els drets reservats
.