Guia de consulta

Microtesaurus temàtic : Matemàtica

Torna al Tesaurus
Torna al Microtesaurus temàtic

1493 termes, 838 descriptors, 655 termes no acceptats
Els termes acceptats apareixen en negreta blau marí.
Els termes no acceptats apareixen en cursiva blau turquesa amb un asterisc * davant.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Microtesaurus temàtic

* 4-varietats (Topologia)

* A.M. Turing Award
Àbac (Matemàtica)
* Abel (Premi)
* Abelprisen
* ACM A.M. Turing Award
* Addició
* Agregats (Matemàtica)
Àlgebra
Àlgebra abstracta
* Àlgebra booleana
Àlgebra commutativa
Àlgebra de Boole
* Àlgebra de Frobenius
* Àlgebra de matrius
* Àlgebra de tensors
* Àlgebra de vectors
Àlgebra diferencial
Àlgebra homològica
Àlgebra lineal
* Àlgebra matricial
Àlgebra multilineal
* Àlgebra no associativa
* Àlgebra no-commutativa
Àlgebra tensorial
Àlgebra universal
Àlgebra vectorial
Àlgebres associatives
Àlgebres C*
* Àlgebres commutatives
Àlgebres d'operadors
Àlgebres d'operadors de vèrtex
Àlgebres de Banach
Àlgebres de Clifford
Àlgebres de Frobenius
Àlgebres de funcions
Àlgebres de grups
Àlgebres de Hilbert
Àlgebres de Hopf
Àlgebres de Jordan
Àlgebres de Kac-Moody
Àlgebres de Lie
Àlgebres de mesura
Àlgebres de Von Neumann
Àlgebres no associatives
Àlgebres no commutatives
Àlgebres topològiques
* Àlgebres W*
Algorisme ABN
* Algorisme d'Euclides
Algorismes
* Algorismes ABN
Algorismes computacionals
Algorismes genètics
* Algorismes per ordinadors
* Algoritmes
Anàlisi asimptòtica
Anàlisi combinatòria
* Anàlisi complexa
* Anàlisi cronològic (Estadística)
* Anàlisi d'agrupaments
Anàlisi d'error (Matemàtica)
* Anàlisi d'errors (Matemàtica)
* Anàlisi d'estructures (Enginyeria)
Anàlisi d'intervals (Matemàtica)
* Anàlisi de Cluster
Anàlisi de conglomerats
Anàlisi de correspondències (Estadística)
* Anàlisi de dades
Anàlisi de Fourier
* Anàlisi de la supervivència (Biometria)
Anàlisi de regressió
* Anàlisi de sèries cronològiques
* Anàlisi de sèries de temps
Anàlisi de sèries temporals
Anàlisi de sistemes
Anàlisi de supervivència (Biometria)
* Anàlisi de tensors
Anàlisi de variància
Anàlisi de xarxes (Planificació)
Anàlisi dimensional
Anàlisi diofàntica
Anàlisi discriminant
Anàlisi econòmica
Anàlisi espacial (Estadística)
* Anàlisi espacial (Geografia)
Anàlisi espinorial
Anàlisi estocàstica
* Anàlisi estructural (Enginyeria)
* Anàlisi estructural (Matemàtica)
Anàlisi factorial
Anàlisi funcional
Anàlisi funcional no lineal
* Anàlisi geomètrica
Anàlisi global (Matemàtica)
Anàlisi harmònica
* Anàlisi indeterminada
* Anàlisi intervalar (Matemàtica)
Anàlisi matemàtica
Anàlisi matemàtica no-estàndard
Anàlisi microlocal
Anàlisi multivariable
* Anàlisi multivariant
* Anàlisi no estàndard
Anàlisi numèrica
Anàlisi p-àdica
* Anàlisi per ondetes
Anàlisi seqüencial
* Anàlisi tensorial
Anàlisi vectorial
Anells (Àlgebra)
* Anells algebraics
* Anells algèbrics
Anells artinians
Anells associatius
Anells commutatius
* Anells d'Artin
Anells de grup
* Anells de Noether
Anells locals
* Anells no associatius
Anells no commutatius
Anells noetherians
* Anells normats
* Apertures
Aplicació conforme
Aplicacions (Matemàtica)
* Aplicacions conformes
Aplicacions de Gauss
Aplicacions harmòniques
Aplicacions holomòrfiques
* Aplicacions quasi-conformes
Aplicacions quasiconformes
* Aprenentatge de la matemàtica
* Aproximació de Padé
Aproximació diofàntica
Aproximació estocàstica
Aproximants de Padé
Aptitud per a la matemàtica
* Aptituds aritmètiques
* Aptituds numèriques
Arbres (Teoria de grafs)
* Argumentació
Aritmètica
* Aritmètica comercial
Aritmètica computacional
* Aritmètica d'intervals (Matemàtica)
* Aritmètica digital
* Aritmètica mecànica
* Aritmètica mental
* Aritmètica per ordinador
* Arrel de la unitat
Arrels de la unitat
Asímptotes
* Assaig (Estadística)
Astronomia estadística
* ATP
Atzar
* Autòmats matemàtics
Automorfismes
* Autoorganització (Teoria de sistemes)
* Avaluació econòmica
Axioma d'elecció
* Axioma de l'elecció
* Axioma de Zermelo
Axiomes

* B conjunts
* B-conjunts mesurables
Bases de Gröbner
* Baxter-Yang (Equació)
* Binomi de Newton
Biomatemàtica
Biònica
* Blow up (Matemàtica)
* Blowing up (Matemàtica)

Càlcul
* Càlcul absolut diferencial
* Càlcul actuarial
* Càlcul d'errors (Matemàtica)
Càlcul d'estructures
* Càlcul d'intervals (Matemàtica)
* Càlcul de diferències
Càlcul de Malliavin
* Càlcul de matrius
* Càlcul de probabilitats
Càlcul de tensors
Càlcul de variacions
Càlcul diferencial
* Càlcul estocàstic
Càlcul fraccional
* Càlcul funcional
* Càlcul infinitesimal
Càlcul integral
Càlcul lambda
* Càlcul matricial
Càlcul mental
* Càlcul nomogràfic
* Càlcul numèric
Càlcul operacional
* Càlcul tensorial
* Càlcul variacional
* Càlcul vectorial
Calculadores
* Calculadores mecàniques
* Càlculs intervalars (Matemàtica)
Càlculs numèrics
* Camp (Matemàtica)
* Camps (Matemàtica)
Camps aleatoris
* Camps algebraics
* Camps algèbrics
* Camps de vectors
Camps finits (Àlgebra)
* Camps modulars (Àlgebra)
Camps oblics
Camps p-àdics
Camps vectorials
Caos (Teoria de sistemes)
* Caos en sistemes
* Casualitat
Catàstrofes (Matemàtica)
Categories (Matemàtica)
Categories abelianes
* Cavitats
Cercle
Cicles algebraics
* Cicles algèbrics
* Ciència actuarial
* Cinètica
* Classes (Matemàtica)
Classes característiques
Classes de Hardy
* Classes Hp
* Coeficient aleatori (Estadística)
* Cohomologia
* Combinacions (Matemàtica)
Combinatòria (Matemàtica)
Compactificacions
* Complexitat (Teoria de sistemes)
Complexos (Matemàtica)
* Complexos lineals
* Comportament caòtic de sistemes
* Comportament caòtic en els sistemes
* Condició de frontera de Neumann
* Configuracions algèbriques a l'hiperespai
Congruències (Geometria)
* Congruències (Matemàtica)
Congruències i residus
* Còniques
Conjectura de Catalan
* Conjectura de Fermat
* Conjunts (Matemàtica)
Conjunts analítics
* Conjunts borelians
Conjunts borrosos
Conjunts convexos
Conjunts de Borel
* Conjunts difusos
Conjunts ordenats
* Conjunts ordenats parcialment
Conjunts parcialment ordenats
Connexions (Matemàtica)
Constants matemàtiques
* Constructivisme (Matemàtica)
* Contorn
* Contorns
* Control (Matemàtica)
* Control òptim
* Convergència
Convergència (Matemàtica)
* Convergència de Moore-Smith
* Convexitat geomètrica
Convolucions (Matemàtica)
Coordenades
* Coordenades geodèsiques
Corba de Phillips
Corbes
Corbes algebraiques
* Corbes algèbriques
Corbes de freqüències
Corbes el·líptiques
Corbes modulars
Corbes planes
Corbes quàrtiques
Corbes sobre superfícies
Correlació (Estadística)
* Cos (Matemàtica)
* Cossos (Matemàtica)
Cossos algebraics
* Cossos algèbrics
Cossos convexos
* Cossos de classe
* Cossos modulars (Àlgebra)
Cossos no commutatius
Cossos topològics
Criptografia
* Criptografia (Informàtica)
* Criptografia (Matemàtica)
* Criptologia
Cristal·lografia matemàtica
* Cristal·lometria
Cub
* Cúbiques
Curvatura

Darrer teorema de Fermat
* Deducció automàtica
* Deficiència d'esfingomielina
* Deformacions contínues
* Demostració (Matemàtica)
Demostració automàtica de teoremes
Dependència (Estadística)
* Dependència en probabilitat
* Dependència entre variables aleatories
* Dependència estocàstica
Descomposició (Matemàtica)
Desé problema de Hilbert
Desigualtats (Matemàtica)
Desigualtats isoperimètriques
Desigualtats variacionals (Matemàtica)
* Dessins (Matemàtica)
Dessins d'enfants (Matemàtica)
* Dessins de Grothendieck (Matemàtica)
* Desviacions grans
Determinants (Matemàtica)
* DFT
Diagrames
Diagrames de Feynman
* Dibuixos d'infants (Matemàtica)
Didàctica de la matemàtica
Difeomorfismes
Diferencials quadràtiques
* Dinàmica diferencial
Dinàmica topològica
* Dirac (Equació)
* Dirichlet (Problema)
* Dirichlet (Sèries)
Dispersió (Matemàtica)
* Disseny d'estructures
Disseny d'experiments
* Disseny experimental
* Disseny lògic
* Dissenys estadístics
* Distribució (Anàlisi funcional)
* Distribució (Anàlisi matemàtica)
Distribució (Teoria de la probabilitat)
* Distribució de freqüències
Distribució de Gauss
* Distribució de Gauss inversa
* Distribució gaussiana
Distribució gaussiana inversa
* Distribució inversa gaussiana
* Distribució normal
* Divina proporció (Matemàtica)
* Divina secció
Divisió (Aritmètica)
Dominis convexos
Dominis de Siegel
* Dones guanyadores de la Medalla Fields
* Dones guanyadores del Premi Abel
* Dones guanyadores del Premi Nevanlinna
* Dones guanyadores del Premi Turing
Dones matemàtiques

e (El nombre)
Econometria
Economia matemàtica
Edificis (Teoria de grups)
* EDO (Matemàtica)
* EDOs (Matemàtica)
* EDPs
El·lipse (Matemàtica)
* Encriptació (Informàtica)
* Encriptació de dades (Informàtica)
Endomorfismes (Teoria de grups)
* Endomorfismes de grup
* Enginyeria arquitectònica
* Enginyeria estructural
Ensenyament de la matemàtica
* Ensenyament de les matemàtiques
* Entreteniments matemàtics
Entropia (Teoria de la informació)
Envolupants (Geometria)
Equació d'ona
* Equació de Baxter-Yang
* Equació de Catalan
* Equació de D'Alembert
* Equació de difusió
Equació de Dirac
* Equació de factorització
Equació de Fokker-Planck
Equació de la calor
Equació de Schrödinger
Equació de Yang-Baxter
Equacions
* Equacions algèbriques diferencials
* Equacions ciclotòmiques
* Equacions d'Euler-Lagrange
Equacions d'evolució
Equacions d'evolució no lineal
* Equacions d'ones
Equacions d'ones no-lineals
Equacions de Hamilton-Jacobi
Equacions de Lagrange
Equacions de Maxwell
Equacions de Monge-Ampère
Equacions de Navier-Stokes
Equacions de Painlevé
* Equacions de pertorbació
Equacions de Pfaff
Equacions de reacció-difusió
Equacions de Von Karman
* Equacions de xarxes
Equacions diferencials
Equacions diferencials algebraiques
* Equacions diferencials algèbriques
* Equacions diferencials amb argument retardat
* Equacions diferencials amb retard
Equacions diferencials el·líptiques
* Equacions diferencials el·líptiques lineals
Equacions diferencials estocàstiques
Equacions diferencials funcionals
Equacions diferencials hiperbòliques
Equacions diferencials lineals
Equacions diferencials no lineals
Equacions diferencials ordinàries
Equacions diferencials parabòliques
* Equacions diferencials parcials
Equacions diferencials parcials estocàstiques
* Equacions diferencials parcials estocàstiques en els espais de Banach
* Equacions diferencials parcials estocàstiques en els espais de Hilbert
Equacions diferencials retardades
* Equacions diofàntiques
Equacions en derivades parcials
Equacions en diferències
* Equacions estructurals
Equacions funcionals
Equacions integrals
Equacions integrals estocàstiques
* Equacions Monge-Ampère
* Equacions no lineals d'evolució
Equacions simultànies
Equivalències d'homotopia
Escala multidimensional
* Esclatament (Geometria algebraica)
Esclatament (Matemàtica)
* Escriptura secreta
Esfera
* Espai de Hilbert
* Espai de més de tres dimensions
Espai mesurable
Espais algebraics
* Espais algèbrics
Espais analítics
Espais bornològics
Espais classificadors
Espais compactes
* Espais convexos locals
Espais d'Orlicz
Espais de Banach
Espais de curvatura constant
Espais de Fréchet
* Espais de funcions
Espais de Hardy
Espais de Hilbert
* Espais de Hopf
Espais de llaços
Espais de Lorentz
* Espais de Riemann
Espais de Sobolev
Espais de Teichmüller
Espais fibrats (Matemàtica)
Espais funcionals
Espais generalitzats
Espais hiperbòlics
Espais homogenis
* Espais Hopf
* Espais lineals normats
* Espais lineals topològics
Espais localment convexos
Espais lp
Espais mètrics
* Espais normats
Espais simètrics
Espais topològics
* Espais topològics lineals
Espais topològics ordenats
Espais vectorials
Espais vectorials normats
Espais vectorials topològics
Espirals
* Esquema experimental (Estadística)
* Esquemes
Esquemes (Geometria algebraica)
* Esquemes (Geometria algèbrica)
Esquemes de grups (Matemàtica)
Esquemes de Hilbert
Estadística d'ordre
* Estadística descriptiva
* Estadística espacial
* Estadística geològica
Estadística matemàtica
Estadística no paramètrica
* Estadística ordinal
Estadística quàntica
Estadística robusta
* Estadístiques no paramètriques
Estàtica gràfica
* Esteganografia
Estereotomia
* Estimació (Estadística)
Estimació d'un paràmetre
* Estimació de paràmetres
* Estimació del màxim de versemblança
* Estimació estadística
* Estimació paramètrica
* Estimadors del màxim de versemblança
Estructura lògica
Estructures algebraiques ordenades
Estructures hermitianes
* Estudi econòmic
* Euler-Lagrange (Equacions)
Expansions asimptòtiques
* Experimentació (Estadística)
* Exponents característics de Lyapunov
Exponents de Lyapunov
Extensions abelianes
Extensions de cossos (Matemàtica)

Factorització (Matemàtica)
Factors (Àlgebra)
Famílies exponencials (Estadística)
Feixos fibrats (Matemàtica)
* Fields (Distinció)
* Fields (Medalla)
* Fields (Premis)
Filosofia de la matemàtica
Filtre de Kalman
Filtres (Matemàtica)
Filtres digitals (Matemàtica)
* Filtres lineals (Matemàtica)
* Filtres numèrics
* Filtres numèrics (Matemàtica)
* Filtros lineals digitals (Matemàtica)
Física matemàtica
Fluxos (Sistemes dinàmics diferenciables)
* Fokker-Planck (Equació)
Foliacions (Matemàtica)
Forats
Forcing (Teoria de models)
* Forma
Formes (Contorn)
Formes (Matemàtica)
* Formes automorfes
Formes automòrfiques
Formes bilineals
Formes de Jacobi
* Formes de Pfaff
Formes diferencials
Formes modulars
Formes normals (Matemàtica)
Formes quadràtiques
* Fórmula de Green
Fórmula de traça de Selberg
Fórmules de traça
* Fórmules de traces
Fórmules matemàtiques
* Fórmules traça
Fraccions
Fraccions contínues
Fractals
* Funció d'ona
* Funció d'una variable complexa
Funcionals
* Funcionals de densitat
Funcions
* Funcions (Matemàtica)
Funcions abelianes
* Funcions aleatòries
Funcions algebraiques
* Funcions algèbriques
Funcions analítiques
Funcions aritmètiques
Funcions automòrfiques
* Funcions Bessel
* Funcions calculables
Funcions característiques
* Funcions cilíndriques
* Funcions circulars
Funcions computables
Funcions còncaves
Funcions contínues
Funcions convexes
* Funcions d'Hilbert
Funcions d'ona
Funcions de Bessel
Funcions de Coulomb
* Funcions de distribució
Funcions de diverses variables complexes
Funcions de diverses variables reals
* Funcions de Gauss
Funcions de Green
Funcions de Lagrange
Funcions de Lyapunov
* Funcions de Painlevé
Funcions de variables complexes
Funcions de variables reals
* Funcions de Whittaker
Funcions discontínues
Funcions el·líptiques
Funcions enteres
Funcions esferoïdals
Funcions especials
Funcions exponencials
* Funcions fuchsianes
Funcions gamma
* Funcions generalitzades
Funcions harmòniques
* Funcions hiperbòliques
* Funcions hiperel·líptiques
Funcions hipergeomètriques
Funcions holomorfes
Funcions inverses
Funcions L
* Funcions matemàtiques
Funcions meromorfes
Funcions modulars
* Funcions nucli de Bergman
Funcions ortogonals
* Funcions potencials
Funcions recursives
* Funcions recursives parcials
Funcions simètriques
* Funcions simples
Funcions theta
Funcions transcendents
Funcions trigonomètriques
* Funcions uniformes
Funcions univalents
Funcions vectorials
Funcions zeta

G-estructures
Generadors de nombres aleatoris
Geodèsiques (Matemàtica)
Geoestadística
Geografia matemàtica
* Geologia matemàtica
Geomatemàtica
Geometria
* Geometria (Informàtica)
Geometria afí
Geometria algebraica
Geometria algebraica aritmètica
* Geometria algèbrica
* Geometria algèbrica aritmètica
Geometria analítica
Geometria biracional
* Geometria circular
Geometria combinatòria
Geometria computacional
Geometria conforme
Geometria convexa
* Geometria d'inversió
Geometria de l'espai
* Geometria de Lobachevski
* Geometria de Möbius
Geometria de nombres
* Geometria de radi invers
Geometria de Riemann
* Geometria de sòlids
Geometria descriptiva
Geometria diferencial
Geometria diferencial global
Geometria diferencial no commutativa
* Geometria diofàntica
Geometria discreta
* Geometria el·líptica
Geometria en l'art
* Geometria en l'espai
Geometria enumerativa
Geometria espectral
* Geometria espinorial
Geometria estocàstica
Geometria euclidiana
Geometria hiperbòlica
Geometria infinitesimal
Geometria integral
Geometria moderna
* Geometria no commutativa
Geometria no euclidiana
Geometria plana
Geometria projectiva
* Geometria quàntica
* Geometria riemanniana
Geometria simplèctica
* Geometria sòlida
Geometria tropical
Geometries finites
Gràfic de Gantt
* Gràfics
* Grafostàtica
* Gran teorema de Fermat
Grans desviacions
Grau topològic
* Gröbner (Àlgebra)
* Grup de Brauer
* Grup de Poincaré
* Grup fonamental (Matemàtica)
Grupoides
Grups abelians
Grups algebraics diferencials
Grups algebraics lineals
* Grups algèbrics lineals
* Grups commutatius
Grups compactes
Grups continus
* Grups d'Abel
Grups d'homotopia
Grups de Brauer
* Grups de Klein
Grups de Lie
Grups de Lie semisimples
Grups de permutacions
* Grups de simetria
* Grups de substitució
Grups de transformacions
Grups discontinus
Grups discrets
Grups espacials
Grups esporàdics (Matemàtica)
Grups finits
Grups fonamentals (Matemàtica)
Grups formals
Grups infinits
Grups kleinians
* Grups lineals algebraics
Grups localment compactes
* Grups locals compactes
Grups modulars
Grups ordenables
Grups ordenats
Grups quàntics
Grups resolubles
* Grups semisimples de Lie
Grups simètrics
Grups simplèctics
Grups topològics
* Guanyadors de la Medalla Fields
* Guanyadors del Premi Abel
* Guanyadors del Premi Nevanlinna
* Guanyadors del Premi Turing
* Guarismes

H-espais
* Habilitat matemàtica
* Habilitats matemàtiques
* Hamilton-Jacobi (Equacions)
* Hardy, Espacios de
* Harmònics cilíndrics
* Harmònics esfèrics
Harmòniques esfèriques
* Hidromecànica
Hipèrbola
* Hipèrbole (Matemàtica)
* Hiperbolicitat
Hiperespai
Hiperfuncions
Hipersuperfícies
Història de la matemàtica
Homeomorfismes
Homologia
* Homomorfismes (Matemàtica)
* Homotopia

Ideals (Àlgebra)
* Ideals algebraics
* Ideals algèbrics
Identificació de sistemes
Immersions (Matemàtica)
Imputació múltiple (Estadística)
Independència (Matemàtica)
Inducció (Matemàtica)
* Inducció matemàtica
* Inferència estadística
Instruments matemàtics
* Integració estocàstica
Integració numèrica
Integral de Lebesgue
Integral de Riemann
Integrals
* Integrals abelianes
Integrals de camí
Integrals de Dirichlet
Integrals de Feynman
* Integrals de Fourier
* Integrals de recorregut
Integrals definides
Integrals estocàstiques
Integrals generalitzades
Integrals singulars
* International Medal for Outstanding Discoveries in Mathematics
Interpolació (Matemàtica)
* Intervals (Matemàtica)
* Intervals aritmètics (Matemàtica)
* Intuició (Matemàtica)
* Invariància (Matemàtica)
Invariants
Invariants conformes
Inversions (Geometria)
Investigació matemàtica
Isomorfismes (Matemàtica)
* Iteració (Matemàtica)

* Jacobi-Hamilton (Equacions)
* Joc cooperatiu (Matemàtica)
* Jocs amb números
Jocs cooperatius (Matemàtica)
* Jocs d'administració d'empreses
Jocs d'atzar (Matemàtica)
Jocs d'empresa
Jocs d'estratègia (Matemàtica)
* Jocs de gestió d'empreses
Jocs diferencials
* Jocs matemàtics
Jocs no cooperatius (Matemàtica)
* Jocs racionals (Matemàtica)

K-teoria
* Khipus
* Kipus

* L-Funcions
* Lagrange (Equacions)
Laplacià
* Límits (Matemàtica)
Lingüística matemàtica
* Línies geodèsiques (Matemàtica)
* Línies paral·leles
* Llei de Phillips
Lleis de conservació (Matemàtica)
Lleis de reciprocitat
* Llenguatge formal
Llenguatges formals
* Llenguatges xifrats
Logaritmes
Lògica algebraica
* Lògica algèbrica
Lògica borrosa
Lògica combinatòria
* Lògica cronològica
* Lògica de diversos valors
* Lògica de la datació
* Lògica de la informàtica
* Lògica de la matemàtica
Lògica de primer ordre
* Lògica del primer ordre
* Lógica dels ordinadors
* Lògica difusa
* Lògica formal
Lògica informàtica
Lògica matemàtica
* Lògica modal
Lògica multivalent
* Lògica no lineal
* Lògica plurivalent
* Lògica polivalent
* Lògica simbòlica
* Lògica simbòlica i matemàtica
* Lògica temporal
* Lògica universal
* Logística (Filosofia)

Malalties de Niemann-Pick
* Màquines computadores
* Màquines de calcular
Màquines de Turing
Martingales (Matemàtica)
Matemàtica
Matemàtica actuarial
Matemàtica antiga
Matemàtica aplicada
Matemàtica àrab
* Matemàtica assiriobabilònica
Matemàtica babilònica
* Matemàtica comercial
* Matemàtica computacional
Matemàtica constructiva
* Matemàtica d'intervals
Matemàtica discreta
* Matemàtica econòmica
Matemàtica egípcia
Matemàtica en l'electrònica
* Matemàtica estadística
Matemàtica financera
Matemàtica grega
Matemàtica hindú
Matemàtica intuïcionista
Matemàtica japonesa
Matemàtica jueva
Matemàtica medieval
Matemàtica per a enginyers
* Matemàtica per la geologia
Matemàtica recreativa
Matemàtica xinesa
Matemàtics
* Matemàtiques
* Matemàtiques (Ciència)
* Matrius (Àlgebra)
Matrius (Matemàtica)
Matrius aleatòries
Matrius disperses
Matroides
* Màxim de versemblança
Màxims i mínims
* Maxwell (Equacions)
Mecànica analítica
Mecànica celeste
* Mecànica contínua
Mecànica de fluids
* Mecànica de Hamilton
* Mecànica del continu
Mecànica dels medis continus
Mecànica estadística
Mecànica estadística del no equilibri
* Mecànica estadística irreversible
* Mecànica estructural
* Mecànica hamiltoniana
Mecànica no lineal
Mecànica orbital
Medalla Fields
* Medalla Internacional para Descubrimientos Sobresalientes en Matemáticas
* Medalla Internacional per Descobriments Excel·lents en Matemàtiques
* Medallas Fields
Mesurament de superfícies
Mesures de probabilitats
* Mesures normalitzades
Metamatemàtica
* Mètode de Monte Carlo
Mètode de Montecarlo
Mètode de Newton-Raphson
* Mètode del funcional de densitat
* Mètode del màxim de versemblança
Mètode dels elements finits
Mètode dels moments (Estadística)
Mètode PERT
* Mètodes d'equacions estructurals
Mètodes de Galerkin
Mètodes de l'espai d'estat
Mètodes de simulació
* Mètodes de Sinc
* Mètodes de Sinc-Galerkin
* Mètodes de xarxes (Matemàtica)
* Mètodes estadístics
Mètodes gràfics
Mètodes iteratius (Matemàtica)
* Mètodes no paramètrics
* Mètodes numèrics
* Mètodes seqüencials (Estadística matemàtica)
* Mínims (Matemàtica)
Modalitat (Lògica)
* Model de depredador-presa Volterra-Lotka
* Model de Heckscher-Ohlin
Model de Lotka-Volterra
* Model de presa-depredador Lotka-Volterra
* Model de regressió
* Model de Volterra-Lotka
* Model Heckscher-Ohlin
* Model HO
Modelització multiescala
* Models (Matemàtica)
Models d'equacions estructurals
Models economètrics
* Models econòmics
* Models experimentals
Models lineals (Estadística)
* Models lineals generalitzats mixtes (Estadística)
* Models lineals jeràrquics (Estadística)
Models matemàtics
* Models mixtes (Estadística)
* Models multiescala
Models multinivell (Estadística)
Models no lineals (Estadística)
* Models teòrics
Mòduls (Àlgebra)
Mòduls de Banach (Àlgebra)
Mòduls de Cohen-Macaulay
Mòduls injectius (Àlgebra)
Mòduls projectius (Àlgebra)
* Monge-Ampère (Equacions)
Monoides
* Moore-Smith, Convergència de
Morfismes (Matemàtica)
Mosaics (Matemàtica)
* Mostreig artificial
* Mostreig estocàstic
* Moviment de vòrtexs
Multiplicació
Multiplicadors (Anàlisi matemàtica)

* Navier-Stokes (Equacions)
* Nevanlinna (Premi)
* No linealitat (Matemàtica)
* Nombre auri
Nombre d'or
* Nombre de de Moivre
* Nombre e
* Nombre pi
Nombres
Nombres aleatoris
* Nombres algebraics
* Nombres algèbrics
* Nombres aràbics
Nombres cardinals
Nombres complexos
Nombres de Catalan (Matemàtica)
Nombres de Fermat
Nombres de Fibonacci
* Nombres enters
* Nombres fraccionaris
Nombres irracionals
Nombres naturals
Nombres negatius
Nombres ordinals
Nombres p-àdics
Nombres primers
Nombres racionals
Nombres reals
* Nombres sencers
Nombres transcendents
Nombres transfinits
* Nombres trencats
Nomografia (Matemàtica)
* Nomogrames
Notació matemàtica
* Nucli de Bergman
Nuclis de Bergman
Numeració
Numeració aràbiga
Numeració decimal
* Numerals

Ondetes (Matemàtica)
* Operacions numèriques
* Operador de Calderón-Zygmund
* Operador de Laplace
Operador de Schrödinger
* Operador laplacià
Operadors autoadjunts
Operadors de Calderón-Zygmund
* Operadors de Green
Operadors de Toeplitz
Operadors diferencials
* Operadors diferencials elíptics
Operadors diferencials parcials
Operadors el·líptics
Operadors integrals
Operadors lineals
Operadors no lineals
Operadors pseudodiferencials
Optimització combinatòria
Optimització matemàtica
* Ordinals
Organigrames
* Orificis
Oscil·lacions no lineals

* Painlevé (Equacions)
Paral·leles (Geometria)
* Paràmetres d'estimació
Particions (Matemàtica)
* Passatemps matemàtics
* Passeigs aleatoris (Matemàtica)
Pentàgon
* Perforacions
Permutacions
* PERT (Anàlisi de xarxes)
Pertorbació (Matemàtica)
Pertorbacions singulars (Matemàtica)
* Petri, Xarxes de
* Pfaff (Equacions)
* Pi
Pi (Nombre)
Poliedres
Polígons
Polinomis
Polinomis de Hall
Polinomis ortogonals
Politops
Politops convexos
Porismes
Potències consecutives (Àlgebra)
Premi Abel
* Premi ACM A.M. Turing
* Premi Alan Mathison Turing
* Premi Alan Turing
Premi Nevanlinna
Premi Turing
Premis científics
* Premis de ciència
* Premis Fields
* Principi de dualitat (Matemàtica)
* Principi de la dualitat (Matemàtica)
* Probabilitat
Probabilitats
Probabilitats combinatòries
* Problema de Catalan
Problema de Cauchy
Problema de Dirichlet
Problema de Neumann
* Problema de Pfaff
* Problema dels cossos múltiples
Problema dels dos cossos
Problema dels n cossos
Problema dels tres cossos
* Problema pluricorpuscular
Problemes combinatoris d'enumeració
Problemes de contorn
Problemes de moments (Matemàtica)
Problemes de Riemann-Hilbert
Problemes de valor inicial
* Problemes de valor límit
Problemes inversos (Equacions diferencials)
* Problemes isoperimètrics
* Problemes no lineals
* Processament de dades (Matemàtica)
* Processament de senyals digitals
Processament digital de senyals
* Processos additius (Teoria de la probabilitat)
* Processos aleatoris
Processos de difusió
* Processos de Gauss
Processos de Lévy
Processos de Markov
Processos de moviment brownià
Processos de ramificació
* Processos de trajectòries aleatòries (Matemàtica)
* Processos de Wiener
Processos estocàstics
Processos gaussians
Processos infinits
Processos puntuals
Productes tensorials
Professors de matemàtica
Programació (Matemàtica)
Programació convexa
Programació dinàmica
Programació en nombres enters
Programació estocàstica
Programació geomètrica
Programació lineal
Programació no lineal
Projecció de mapes
Projecció esfèrica
* Proporció àuria
* Proposicions indecidibles
* Prova automàtica de teoremes
Punts racionals (Geometria)

Quadrat
Quadrats màgics
* Quadratura mecànica
* Quadres i gràfics
Quàdrics
* Quantitats imaginàries
Quantització geomètrica
Quaternions
* Quatre-varietats (Topologia)
Quipus

Ràtio i proporció
* Recerques genètiques (Algorismes)
* Reciprocitat
* Recorreguts aleatoris (Matemàtica)
* Regions convexes
* Regressió lineal
* Regulació
* Remolins (Aerodinàmica)
* Remolins (Física)
* Remolins (Hidrodinàmica)
* Representació conforme
* Representació conforme de superfícies
* Representació de grups (Matemàtica)
Representació de superfícies
* Representacions conformes
Representacions d'àlgebres
Representacions d'anells (Àlgebra)
Representacions de grups
Representacions de semigrups
Representacions integrals
* Residus (Matemàtica)
* Reticles (Matemàtica)
* Riemann (Superfícies)
Rigidesa (Geometria)
* Rigidesa geomètrica
* Rolf Nevanlinna Prize
Rutes aleatòries (Matemàtica)

* Schrödinger (Equació)
* Secció àuria
Seccions còniques
Sedàs (Matemàtica)
* SEM (Structural equation modeling)
Semigrups
Semigrups d'operadors
Semimartingales (Matemàtica)
* Seqüències (Matemàtica)
* Seqüències espectrals (Matemàtica)
* Seqüències numèriques
Sèries (Matemàtica)
* Sèries cronològiques
Sèries d'Eisenstein
Sèries de Dirichlet
Sèries de Fourier
Sèries de Lie
Sèries divergents
Sèries infinites
Sèries ortogonals
* Sèries temporals
* Sèries trigonomètriques
Sil·logisme
* Símbols matemàtics
Simetria
Simetria (Matemàtica)
Similitud (Geometria)
* Simulació econòmica
Singularitats (Matemàtica)
Sistema binari (Matemàtica)
* Sistema de Lotka-Volterra
* Sistema de numeració decimal
Sistema mètric
* Sistemes algebraics diferencials
* Sistemes algèbrics diferencials
* Sistemes autooptimitzadors
Sistemes autoorganitzatius
* Sistemes autoorganitzats
Sistemes borrosos
* Sistemes caòtics
Sistemes complexos
* Sistemes d'aprenentatge (Control automàtic)
* Sistemes d'autoorganització
Sistemes de Chebyshev
* Sistemes de Hamilton
* Sistemes de numeració
* Sistemes de Pfaff
Sistemes de reescriptura (Informàtica)
Sistemes de temps discret
* Sistemes desordenats
* Sistemes diferencials algèbrics
Sistemes dinàmics aleatoris
Sistemes dinàmics complexos
Sistemes dinàmics de baixa dimensió
* Sistemes dinàmics de Hamilton
Sistemes dinàmics diferenciables
Sistemes dinàmics hiperbòlics
* Sistemes discrets
* Sistemes en temps discret
Sistemes estocàstics
* Sistemes formals
Sistemes hamiltonians
* Sistemes hiperbòlics
Sistemes lineals
* Sistemes modulars (Àlgebra)
Sistemes no lineals
* Sistemes numèrics
Solitons
Solucions numèriques
* Soroban
* Su do ku
* Su doku
* Subconjunts de Borel
Subgrups de Frattini
Subgrups de Sylow
Subgrups maximals
* Substitucions (Matemàtica)
Substracció
Subvarietats (Matemàtica)
Successions (Matemàtica)
* Successions de Fibonacci
Successions espectrals (Matemàtica)
* Successions numèriques
Sudoku
Suma
Sumabilitat
Sumes exponencials
Super àlgebres de Lie
Superfícies (Matemàtica)
Superfícies algebraiques
* Superfícies algèbriques
Superfícies cúbiques
Superfícies de Riemann
Superfícies mínimes
* Superfícies quàdriques

* Tècnica de gestió
* Tècniques de simulació
* Tècniques digitals de processament de senyals
Temps (Lògica)
* Teorema central del límit
Teorema de Fermat
Teorema de Gödel
* Teorema de Green
Teorema de Heckscher-Ohlin
Teorema de Noether
Teorema de Pitàgores
* Teorema de reciprocitat
* Teorema de rigidesa
Teorema del binomi
Teorema del límit central
* Teorema del punt fix
* Teorema Heckscher-Ohlin
* Teorema HO
Teoremes de límit (Teoria de probabilitats)
* Teoremes de reciprocitat
* Teoremes límits
Teoremes tauberians
Teoria algebraica de nombres
* Teoria algèbrica de nombres
Teoria asimptòtica en equacions diferencials
Teoria axiomàtica de conjunts
Teoria combinatòria de conjunts
* Teoria d'errors (Matemàtica)
Teoria d'estabilitat (Matemàtica)
Teoria d'operadors
* Teoria de camps
* Teoria de camps (Àlgebra)
* Teoria de camps (Matemàtica)
Teoria de conjunts
Teoria de control
* Teoria de cossos
* Teoria de cossos (Àlgebra)
* Teoria de cossos (Matemàtica)
Teoria de cossos de classe
Teoria de distribucions (Anàlisi funcional)
Teoria de divisors
Teoria de dualitat (Matemàtica)
* Teoria de feixos
Teoria de functors
Teoria de Galois
Teoria de grafs
Teoria de grups
* Teoria de Heckscher-Ohlin
Teoria de Hodge
Teoria de jocs
Teoria de l'aparellament
Teoria de l'aproximació
Teoria de l'estimació
* Teoria de l'homologia
Teoria de l'homotopia
Teoria de l'índex (Matemàtica)
Teoria de la bifurcació
* Teoria de la classificació (Estadística)
* Teoria de la cohomologia
Teoria de la commutació
* Teoria de la computabilitat
Teoria de la computació
* Teoria de la comunicació
* Teoria de la decidibilidad
* Teoria de la demostració
Teoria de la dimensió (Àlgebra)
Teoria de la dimensió (Topologia)
* Teoria de la discriminació (Estadística)
Teoria de la distribució de valors
* Teoria de la dualitat (Matemàtica)
Teoria de la forma (Topologia)
Teoria de la informació
Teoria de la intersecció
Teoria de la localització
Teoria de la mesura
Teoria de la mesura geométrica
* Teoria de la pertorbació
Teoria de la predicció
* Teoria de la previsió
Teoria de la prova
Teoria de la recursió
* Teoria de la torsió (Àlgebra)
* Teoria de les catastròfes
* Teoria de les distribucions (Anàlisi funcional)
Teoria de les equacions
Teoria de les estructures
* Teoria de les interseccions
Teoria de màquines
* Teoria de matroides
Teoria de models
Teoria de mòduls
Teoria de Morse
Teoria de Nevanlinna
Teoria de nombres
* Teoria de nombres algebraics
* Teoria de nombres algèbrics
Teoria de nusos
Teoria de Ramsey
* Teoria de reticles
* Teoria de sumabilitat
Teoria de tipus
Teoria de torsió (Àlgebra)
Teoria de valoració
Teoria del cobordisme
Teoria del funcional de densitat
* Teoria del potencial
Teoria del potencial (Matemàtica)
Teoria del punt crític (Anàlisi matemàtica)
Teoria del punt fix
* Teoria dels autòmats matemàtics
Teoria dels feixos
* Teoria dels feixos (Topologia algebraica)
* Teoria dels nombres
* Teoria dels operadors
Teoria dels reticles
* Teoria dels tipus
Teoria dels tuistors
* Teoria dels twistors
Teoria descriptiva de conjunts
Teoria ergòdica
Teoria espectral (Matemàtica)
Teoria geomètrica de funcions
Teoria geomètrica de grups
* Teoria Heckscher-Ohlin
* Teoria HO
* Teoria homotòpica
Teoria matemàtica de la comunicació
* Teoria matemàtica de la informació
Teoria quàntica de camps
* Teoria reticular
Teories no lineals
Tomografia (Matemàtica)
* Topoi (Matemàtica)
Topologia
Topologia algebraica
Topologia combinatòria
Topologia de baixa dimensió
Topologia diferencial
* Topologia hipo-dimensional
* Topologia vectorial
Topos (Matemàtica)
* Toposes (Matemàtica)
Tor (Geometria)
* Tractament digital de senyals
* Trajectòries aleatòries (Matemàtica)
Transformació de Laplace
* Transformació de Mellin
* Transformació monoidal
Transformacions (Matemàtica)
* Transformacions de convolució
Transformacions de Fourier
Transformacions integrals
* Transformada de Laplace
Transformada de Mellin
* Transformades de convolució
* Transformades de Fourier
* Transformades integrals
* Tren d'ones (Matemàtica)
Triangle
Triangulació
Trigonometria
Trigonometria esfèrica
Trigonometria plana
* Trisecció d'un angle
Trisecció de l'angle
* Tuistors (Física)
* Turing (Premi)

* Valoració econòmica
Variables (Matemàtica)
Variables aleatòries
* Variables complexes
* Variables d'oportunitats
* Variables estocàstiques
* Variables reals
* Variació (Estadística)
Varietats (Matemàtica)
Varietats abelianes
Varietats algebraiques
* Varietats algèbriques
* Varietats analítiques
Varietats complexes
Varietats de Calabi-Yau
Varietats de dimensió infinita
* Varietats de dimensió quatre
* Varietats de dimensió tres
Varietats de Grassmann
Varietats de Kähler
Varietats de Riemann
Varietats de Sasakian
Varietats de Shimura
Varietats diferenciables
* Varietats en quatre dimensions (Topologia)
* Varietats hiperbòliques complexes
* Varietats kählerianes
* Varietats quadridimensionals (Topologia)
Varietats simplèctiques
Varietats topològiques
Varietats topològiques de dimensió 3
Varietats topològiques de dimensió 4
* Varietats topològiques en dimensió quatre
* Varietats topològiques en dimensió tres
Varietats tòriques
* Varietats tridimensionals (Topologia)
* Versemblança (Estadística)
* Von Karman (Equacions)
Vòrtexs
* Vòrtexs (Aerodinàmica)
* Vòrtexs (Física)
* Vòrtexs (Hidrodinàmica)

Xarxes (Matemàtica)
Xarxes de Petri
Xifratge (Informàtica)
* Xifratge de dades (Informàtica)
* Xifres
* Xifres aràbigues

Zero (Nombre)
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Microtesaurus temàtic


© Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació. Tots els drets reservats
.