Pàgina inicial > Recursos d'informació > Catàleg 
Tesaurus de Matèries i Noms Geogràfics

Estructura i abast

El Thesaurus de la UB (THUB) conté termes, relacions entre els termes, notes d’abast, fonts de citació dels termes i equivalències dels descriptors (termes preferents) en altres llengües.

Tota aquesta informació s’organitza en el que s’anomena registre d’autoritat matèria .

1. Elements d'un registre d'autoritat de matèria

Un registre d’autoritat matèria mínim conté:

 • un identificador numèric,
 • un terme preferent o descriptor que representa un sol concepte,
 • un o més codis de classificació dins les categories del microtesaurus
 • una o més fonts.

Els registres poden contenir a més:

 • relacions jeràrquiques,
 • relacions d’equivalència i associatives,
 • notes d’abast, altres notes,
 • fonts per a l’establiment del terme principal
 • equivalències en castellà, anglès i francès del descriptor en català

El THUB és polijeràrquic, això vol dir que un terme pot tenir més d’un terme genèric.
A l’hora d’establir les relacions jeràrquiques entre els descriptors es manté un sol nivell d’especificitat. Cada descriptor es relaciona amb els termes genèrics i específics immediats.
La majoria dels descriptors mantenen al menys un lligam en la jerarquia del camp semàntic al que pertany el terme. Exemple de registre complet: Educadors

2. Tipus de termes

Hi ha dos tipus de termes: descriptors i no descriptors.

Els descriptors o termes preferents són els termes que s’utilitzen sistemàticament per a la representació d’un concepte en la indexació i per a fer cerques.
En la visualització del registre va introduït per la frase “Matèria acceptada”, “Nom geogràfic acceptat”, “Gènere/forma acceptada”.
Exemples:

 Matèria acceptada Educadors
Nom geogràfic acceptat Maresme (Catalunya)
Gènere/forma acceptada Diapositives

Els termes no descriptors o no preferents són termes que designen conceptes molt propers als representats pels descriptors, poden ser termes sinònims o quasi sinònims que s’utilitzen com a punt d’accés en el tesaurus i que ens guien des del llenguatge lliure, cap al terme escollit o normalitzat.

En la visualització del registre van introduïts per la frase “Emprat per”
Exemples:

Matèria acceptada Educadors
Emprat per Ensenyants
 Nom geogràfic acceptat Mataró (Catalunya)
Emprat per Alarona (Catalunya)
Emprat per Ciutat Freta (Catalunya)
Emprat per Ciutatfreta (Catalunya)
Emprat per Iluro (Catalunya : Ciutat antiga)
 Gènere/forma acceptada Ortofotomapes
Emprat per Fotomapes
Emprat per Ortofotografies

3. Tipus de relacions

Els tipus de relacions que podem trobar són:

 • Relacions d'equivalència, que ens informen si un terme no és acceptat, quina o quines podrien ser les formes alternatives vàlides per a trobar els documents que ens interessen.
  Exemple:
   Matèria acceptada Botànica
  Emprat per Biologia de les plantes
  Emprat per Biologia vegetal
  Emprat per Fitografia
  Emprat per Fitologia
  Emprat per Regne vegetal
 • Relacions jeràrquiques que inclouen termes genèrics i termes específics en relació al terme triat.
  Exemples:
   Matèria acceptada Energia solar
  Terme genèric Energies renovables
  Terme genèric Fonts d'energia
  Terme genèric Radiació solar
  Terme específic Cèl•lules solars
  Terme específic Centrals solars
  Terme específic Col•lectors solars
 • Relacions associatives que inclouen els termes relacionats amb el terme triat.
  Exemples:
   Matèria acceptada Educadors
  Terme relacionat Mestres Terme relacionat Pedagogs
  Terme relacionat Professors
  Gènere/forma acceptada Diapositives
  Terme relacionat Transparències
 • Relacions d’equivalència lingüística que designen el mateix concepte en diferents llengües.
 • El desenvolupament d’equivalències del termes preferents del THUB en castellà, anglès i francès fan possible l’accés dels continguts per matèries dels fons de la Universitat en altres llengües, en altres catàlegs, en altres bases de dades, etc. La redacció de les equivalències és el primer pas per al desenvolupament del futur tesaurus multilingüe de la UB.
  Exemples:
  Matèria acceptada Educadors
  Castellà Educadores
  Anglès Educators
  Francès Éducateurs
  Gènere/forma acceptada Diapositives
  Castellà Diapositivas
  Anglès Slides (Photographs)
  Francès Diapositives
  Nom geogràfic acceptat Aquisgrà (Alemanya)
  Castellà Aquisgrán (Alemania)
  Anglès Aachen (Germany)
  Francès Aix-la-Chapelle (Allemagne)
 • Tipus de notes
 • Podem trobar notes d’abast o explicatives i de citació de fonts.

 • Les notes d’abast indiquen breument l’ús del descriptor quan el seu significat és ambigu.
 • Exemple:
  Matèria acceptada Educadors
  Nota d'abast Inclou les obres sobre les persones que són
  especialistes en el camp de l'educació o que són
  autoritats en problemes de l'educació, teories,
  i mètodes. Per a les obres sobre les persones que
  es dediquen a l'ensenyament, cerqueu Professors
  i/o Mestres
 • Les notes de citació de les fonts informen sobre les fonts (diccionaris, enciclopèdies, vocabularis, centres de terminologia, tesaurus, llistes d’encapçalaments, classificacions, etc.) que s’han consultat per a la comprovació de les formes emprades en el tesaurus.
  S’inclouen les fonts en castellà, anglès i francès del terme preferent en català, com a punt de partida per a la redacció d’equivalències dels descriptors en aquestes llengües.
 • Exemples:
  Matèria acceptada Educadors
  Font TERMCAT (en línia), 26 abr. 2013|b(educador)
  Font CSIC/A, 30 abr. 2008 (enc.: Educadores)
  Font LCSH, 30 abr. 2008 (enc.: Educators)
  Font RAMEAU, 30 abr. 2008 (enc.: Éducateurs)
 Nom geogràfic acceptat Pirineus
Font LEMAC, 25 nov. 2010 (enc.: Pirineus)
Font BNE/A, 25 nov. 2010 (enc.: Pirineos)
Font LCSH, 25 nov. 2010 (enc.: Pyrenees)
Font RAMEAU, 25 nov. 2010 (enc.: Pyrénées)
 • Codi de classificació dins els microtesaurus
 • El codi de classificació permet agrupar cada terme dins el microtesarus, o els microtesarus a que pertany.
  Exemple:
  Matèria acceptada Educadors
  Classificació TH 37
 • Identificadors cronològics
 • Encara que els identificadors cronològics no formen part del THUB (no estan estructurats amb relacions d’equivalència, jeràrquiques o associatives), s’utilitzen en la indexació per indicar dates concretes o períodes de temps més o menys amplis i segueixen unes regles sistemàtiques per a la seva construcció. Es poden cercar en el catàleg, dins l'índex de matèria.
  Els identificadors cronològics s'expressen en números romans (per als segles i períodes de segles) i en números àrabs (anys concrets i períodes d'anys).
  Exemples:

  S. V aC
  S. XX
  S. IV-XIV
  2008
  1945-1965

4. Els Microtesarus de la UB

Un microtesaurus és una agrupació de termes d’una mateixa especialitat, d’una mateixa àrea de coneixement, d’una mateixa àrea geogràfica. La principal funció dels microtesaurus és agrupar els termes de la mateixa família semàntica per tal de facilitar al catalogador la indexació dels documents i a l’usuari la recuperació dels recursos d’informació dintre d’un àrea o una temàtica determinada prèviament.

El Thesaurus de la UB es subdivideix en 29 microtesarus temàtics i un microtesaurus de noms geogràfics
 1. Els Microtesaurus temàtics
  Cadascuna de les grans àrees de coneixement que conté el THUB està formada per categories. Aquestes categories es codifiquen en els registres d'autoritat amb l'indicador TH seguit d'un asterisc i dos o tres dígits de la Classificació Decimal Universal (CDU). Cada descriptors es classifica dins una o més categories mitjançant aquests codis i d’aquesta manera entra a formar part d’un determinat microtesaurus.
  Els diferents microtesaurus donen accés a la terminologia emprada en la indexació dels documents de cada especialitat, al seu camp semàntic i a les relacions establertes entre els termes (de caire jeràrquic, associatiu, d'equivalència, etc.).Les categories per si mateixes o agrupades amb altres formen els Microtesaurus temàtics de la UB.

 2. Microtesaurus de noms geogràfics.
  Inclou noms de llocs geogràfics físics i polítics, amb les seves relacions amb altres topònims (de caire jeràrquic, associatiu, d'equivalència, etc.).
  El Microtesaurus de Noms geogràfics està organitzat d’espais més amplis a més restringits. Així, partint de les zones continentals, més amplies, passem de països i territoris a regions, àrees administratives, etc. fins arribar a àrees més petites com per exemple ciutats, pobles i barris.

 3. Microtesaurus de gènere/forma.
  Actualment el microtesarus de termes de gènere i forma està en construcció i no és consultable en línia. Els descriptors de gènere i forma es cerquen en l’índex de gènere/forma. Es classifiquen dins els microtesarus igual que els descriptors temàtics però afegint-los un marcador alfabètic “f” entre l’indicador TH i els dos o tres dígits de la Classificació Decimal Universal (CDU).

© Universitat de Barcelona - Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació
.