Títol: Llicències i condicions d'ús


 

El CRAI contracta recursos d'informació electrònics únicament amb finalitats acadèmiques, per tant, no es permet el seu ús amb finalitats lucratives ni per al desenvolupament d'activitats professionals alienes a la Universitat.

Les llicències de contractació d'aquests recursos permeten l'accés als membres de la comunitat universitària de la UB: estudiants de 1r i 2n cicle, estudiants de 3r cicle, personal docent i investigador, i personal d'administració i serveis.

D'altra banda, recordeu que cal fer un ús d'aquests recursos respectuós amb els drets de propietat intel·lectual. És a dir, un ús que no vulneri la seva explotació normal i que no produeixi un perjudici en els interessos legítims dels titulars d'aquests drets. Així, per exemple, no es permet la reproducció íntegra dels recursos electrònics, ni de parts substancials dels mateixos, i en cas de citació de materials extrets d'aquests recursos s'indicarà la font i l'autoria.Tornar